Ocskay László, II. Rákóczi Ferencz fejedelem brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok

A képek eredeti forrása...  
A Rákóczi-kor egyik, a maga korában európai hírű vitézi alakjáról, az ő változatos szerepköréről s a felső-, leginkább nyugatmagyarországi, 1703-1710-iki kurucz-labancz hadjáratokról irott, eredeti, levéltárakbeli forrásokból merített jelen történelmi monographiát első ízben a magy. tudom. Akadémia adta ki 1880-ban, igen terjedelmes, sűrűen nyomott, 828 lapnyi kötetben. E nagy terjedelem s az ehhez viszonyított magas bolti ár daczára, és daczára amaz eléggé ismert körülménynek, hogy a m. t. akadémiai kiadványok terjesztése érdekében úgyszólván semmisem történik s alig lehet hozzájuk jutni: mégis a magyar olvasóközönségnek a Rákóczi-kor iránti meleg érdeklődése következtében e munkával és kiadványnyal megesett az a csuda, hogy már évekkel ezelőtt az utolsó példányig elfogyott. Leghírnevesebb belletristáink történelmi regényt és színművet írtak belőle, (Jókai Mór: "Szeretve mind a vérpadig"; Herczeg Ferencz: "Ocskay brigadéros"), mások népies kiadásokban kivonatolták, stb. s az érdeklődés iránta mégsem (vagy talán: annálinkább nem) szűnt meg, úgy, hogy az ódondászat terén itt-ott néha fölmerülő példányokat kétszeres árakon kapkodják el; engem pedig, mint szerzőt, most, csaknem negyedszázad múltán is, egyre sűrűbben ösztökélnek, biztatnak új, második kiadás nyomatására. Ezen, tudományos irodalmunkban ritka örvendetes jelenség hatása alatt tehát végre ráhatároztam erre magamat, és a mű megírása óta a levéltárak zugaiból előkerült s általam szeretettel gyűjtött új és legújabb adatok beillesztésével megbővítve, íme sajtó alá rendeztem az annyi felől kívánt, sürgetett második kiadást. E most említett új adatokra nézve csak annyit jegyzek meg, hogy művem hősének jelleméről 25 év előtt alkotott és megrajzolt felfogásomat azok egytől-egyig mind megerősítik, úgy, hogy ebben egy betűváltoztatást sem kell vala tennem, történetírói lelkiismeretem nem csekély megnyugtatására, a mi, azt hiszem, hasonló helyzetben levő minden szerzőnek jól esik. Egyáltalában a munkában, - az érintett, eddig nem ismert új adatok betoldásán kívül - nincsen változtatás. Budapesten, 1904 május elején. Dr. Thaly Kálmán.

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint