A magyar királyi vár

A képek eredeti forrása...  
Részlet Hauszmann Alajos A magyar királyi vár című művéből:

"Gróf Khuen-Héderváry Károly m. k. miniszterelnök úr Ő Nagyméltósága a kir. várépítési bizottság előterjesztésére, 1911. évi január hó 11-én, 241. sz. alatt kelt leiratában "a budai királyi vár" történeti múltját és az 1890. évtől 1905-ig terjedő időszakban eszközölt újjáépítését tárgyaló monográfiának magyar, német és francia nyelvben való szerkesztésével engem méltóztatott megbízni.

Ezen megtisztelő megbízatásnak annál nagyobb örömmel feleltem meg, mert e díszmű útján "a magyar király otthona" szélesebb körökben válik ismertté és újabb alkalom nyílik, hogy hazánk jelenkori képzőművészeti és ipari fejlettségét a külföld előtt is beigazolhassuk.

A királyi vár történeti múltjára vonatkozó adatokat Bonfinius Decades rerum Hangaricarum, a Schedel-féle Krónikából, Schams F. Vollständige Beschreibung der kgl. Freistadt Ofen, Salamon Ferenc Budapest története stb. munkákból merítettem, míg az illusztrációkat a Székesfővárosi könyvtárban és több magángyűjteményben őrzött régi metszetek szolgáltatták.

A vezetésem alatt emelt új építkezések leírásánál csak azon mozzanatok közlésére szorítkoztam, melyek jelentőséggel bírnak és az egész építészi alkotás megértéséhez szükségesek. Nem terjeszkedhettem ki a számos műszaki részletekre és azoknak szakszerű fejtegetésére, mert hiszem, hogy a közölt képsorozat teljes tájékozást nyújt a királyi vár külső és belső kiképzéséről.

Amidőn e díszművet a nyilvánosságnak átadom, nem mulaszthatom el, hogy e helyen hálás köszönetemet kifejezzem Ö császári és apostoli királyi Felsége főudvarmesteri hivatalának, a magyar kormány mélyen tisztelt tagjainak, valamint az Építő-bizottságnak és mindazoknak a művészeknek és iparosoknak, akik engem a királyi vár építése nagy munkájában 15 éven át hathatósan támogattak és ez emlékszerű alkotás befejezését lehetővé tették.

Budapest, 1912.
Hauszmann Alajos"

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint