Magyarország címeres könyve

A képek eredeti forrása...  
A családtörténettel foglalkozók eleddig sajnosan nélkülözték azt az összefoglaló munkát, mely a magyar nemes családok cimereit felölelte volna. Az ujabban fellendült genealógiai irodalom és a rendszeresen folytatott levéltári kutatások vetették fel azt az eszmét, hogy kiadjuk "Magyarország Cimeres Könyvé"-t hogy ilyen munka eddig Magyarországon nem jelenhetett meg, annak sok oka volt, ezek közül legfontosabb a szakszerű és egyöntetű kutatás hiánya. E nélkül teljes és hibátlan munka nem szerkeszthető. - E vállalkozás előtt azonban megnyiltak a levéltárak, mert azok az első források, melyek ily munka lelkiismeretes és pontos összeállitásának előfeltételéül tekinthetők. És az a körülmény, hogy a magyar levéltárnoki kar legnagyobb része e vállalat munkatársai sorába lépett, biztositja a munka teljességét és megbizhatóságát, melyre törekednünk kellett. Magyarország Cimeres Könyve hat kötetben jelenik meg és betűrendben közli mintegy 25.000 család cimerét, mindig a forrás pontos felemlitésével. E cimerek közül több mint fele illusztrálva jelenik meg, a többiről pedig kimeritő cimerleirás. Minden füzet elején betűrendben közöljük az ismertetett cimereket, ezek közül az illusztrált cimerekre a szöveg elején történik hivatkozás a tábla és a cimer számával (16. T. 7. vagyis a Tizenhatodik tábla, hetedik számu cimer). Különös gondoskodásunk tárgyát képezte az, hogy az eddig ismeretlen cimerek kútforrásaira rámutassunk. Igen értékes anyag áll rendelkezésűnkre, a kritikailag feldolgozott irodalmi közlések ellenőrizve és összevetve a levéltárak anyagával, magángyűjtemények és a családok által beszolgáltatott cimerekből, de oly forrásokból is, melyeket eddig a heraldikai kutatások teljesen elkerültek. Igy birtokunkba jutott a vatikáni levéltárban őrzött névsora és cimerei azoknak a keresztes vitézeknek, kik Albornoz biboros vezetésével 1357-1361. években Itáliában küzdöttek, melyek cimeranyagunkat értékes adatokkal egészitik ki. Ilyen nagyarányu munkánál elkerülhetetlen, hogy - főleg a hasonnevü családok közül - egyesek elmaradnak vagy később jutnak a szerkesztőség birtokába. Ennek hiányáról később esetleg egy pótkötetben fogunk gondoskodni és igy tesszük lehetővé, hogy kimeritő és lehetőség szerint teljes heraldikai munkával lépjünk a tisztelt közönség elé, mely ezt a vállalkozásunkat megértően és áldozatkészen támogatja és nemesi multunk iránt kegyeletet érez.

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint