Budapest

A képek eredeti forrása...  
Budapest : Hornyánszky Viktor, 1902
fotóalbum, naptár

Előszó

"Legújabb kiadványunkat nyújtjuk át t. üzletbarátainknak és jóakaróinknak ezzel a könyvvel, újévi üdvözletképen és egyúttal haladásunk újabb bizonyitéka gyanánt, miként ezt minden évben cselekedni szoktuk. Intézetünknek különlegességét: a finom illusztráczió-nyomást választottuk ezúttal főtárgyunknak és az ábrákat majdnem kivétel nélkül székesfővárosunk látképeiből állitottuk össze. A képsorozatot naptár előzi meg, utánuk pedig egynéhány tanácsot csatolunk, melyekkel, úgy hiszszük, t. megrendelőinknek s mindazoknak, a kik szépen kiállitott nyomtatványok iránt érdeklődnek, hasznos szolgálatot teszünk.

E czikkecske keretében természetesen nem foglalkozhattunk mindazon esetekkel, melyekben kivánatos, hogy a megrendelő nyomdász-szakértő tanácsát kikérje, de nem is ez volt a czélunk, hanem csupán rá akartunk mutatni annak előnyére és fontosságára, ha a készittető, mielőtt munkája érdekében bármilyen lépést is tenne, első sorban a nyomdászt keresi fel s azzal egyetértőleg állapitja meg a tervezett nyomtatvány összes részleteit.

Ezen könyvecske részére szives fogadtatást kérve, mi a magunk részéről biztosithatjuk az igen tisztelt olvasót, hogy bármikor bármily csekély kérdésben fordul hozzánk tanácsért, mindig a legnagyobb készséggel fogunk tehetségünk szerint felvilágositással szolgálni.

Budapest, 1902. január 1.

Hornyánszky Viktor
cs. és kir. udv. könyvnyomdája

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint