D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vkk_1915_2k_257.jpg
C Í M 
F ő c í m : A lengyel légió Bukovinában
B e s o r o l á s i   c í m : Lengyel légió Bukovinában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-03-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2009-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A világháború képes krónikája
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A világháború képes krónikája
S z e r z ő : [szerk.] Süle Antal
M e g j e l e n é s : Budapest : Révai, 1914-1916
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadtörténet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : első világháború
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csoportkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : haderő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Európa
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bukovina
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A lengyel légió Bukovinában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Indul az ezred, hős lengyel fiuk ezrede, hogy újabb babérágat tűzhessen a légió győzelmeinek koszorújába. Most Bukovinában harcolnak, de ott vannak mindenütt, ahol vért kell ontani s küzdeni a zsarnokság ellen. Orosz-Lengyelország véres csatamezőin, a Kárpátok magaslatain vívott gyilkos tusákban mindenütt ott voltak s mindig az elsők között. Hívó szó nélkül, önként jöttek valamennyien, hogy segítségünkre legyenek a nagy leszámolásban, melynek dicsőséges vége nekünk az igazság diadalát, nekik pedig - százados rabszolgaság után - a szabadságot jelenti.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lengyel legionáriusok indulása a harctérre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1578x1000 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Csőke Szilvia