D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : universum_420.jpg
C Í M 
F ő c í m : Optikai csalódások
B e s o r o l á s i   c í m : Optikai csalódások
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kolumbus tojása a palack szélén
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Poyej
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
S z é k h e l y e : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-04-28
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Univerzum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Universum : évkönyv a család és ifjúság számára. 1.
S z e r z ő : [szerk.] Hankó Vilmos
M e g j e l e n é s : Budapest : Lampel : Franklin-Társ., [1904]
T í p u s : évkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : érzékcsalódás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tojás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palack
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : parafa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Optikai csalódások
Kolumbus tojása a palack szélén
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A hegyére állított tojás anekdotáját helytelenül tulajdonítják Amerika fölfedezőjének, mert az voltaképpen a firenzei dóm kupolájának megalkotójától, Brunelleschitől ered. Ezúttal nem lehet élni az anekdotabeli furfanggal: nem szabad a tojást behorpasztani. Teljesen épen kell egyensúlyba helyezni és pedig nem is asztalon, hanem a mi százszor nehezebb: tű hegyén, vagy egy üvegpalack nyílásának a szélén. Ez a nagy mesterség különben a legkönnyebb dolog a világon.
Borosüveg dugójának a közepén gombostűt szúrnak keresztül, úgy, hogy hegye jó hosszan álljon ki a parafából. A dugót azután visszaszorítjuk az üvegbe, a tűvel fölfelé. Ez a kis nyárs egyenesen áll s erre kell egyensúlyba helyezni a tojást. Hogy ez lehetséges legyen : vájjuk ki egy jókora dugó végét olyanformán, mint egy kis sapka, hogy a tojás tompább végén megállhasson. Most a dugóba három nehéz villát szúrnak, egyenlő szögben és kissé rézsut lefelé. Ha ezt a villákkal megnehezített dugót a tojás fölébe teszszük, a tojás rögtön megáll a tű hegyén ; sőt ha ráfújunk a kis szerkezetre, még forogni is fog. Éppen így megállítható a tojás az üvegnyílás szélén is. A kisérlet igen meglepő és bizonynyal tanulságosabb, mint az úgynevezett Kolumbus tojása, mert a jelenlevőknek alkalmat ad arra, hogy a fejüket törhessék: miért állott meg a tojás a tű hegyén? "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14200/14260/14260.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Optikai csalódások: Írás a víz tükörére
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 822x1125 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna