D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : universum_365.jpg
C Í M 
F ő c í m : A dobsinai jégbarlang
B e s o r o l á s i   c í m : Dobsinai jégbarlang
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A nagyterem egy részlete
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Jobbra az oltár, balra a kút a beduin-sátorral
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
S z é k h e l y e : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-04-23
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Univerzum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Universum : évkönyv a család és ifjúság számára. 1.
S z e r z ő : [szerk.] Hankó Vilmos
M e g j e l e n é s : Budapest : Lampel : Franklin-Társ., [1904]
T í p u s : évkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Barlangkutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : barlang
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jégbarlang
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oltár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dobsina
G e o N a m e s I d : 724893
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A dobsinai jégbarlang
A nagyterem egy részlete. Jobbra az oltár, balra a kút a beduin-sátorral.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ma már kényelmes falépcsőn juthatunk a barlangnak még a legmélyebb pontjáig is, fajárdán sétálhatunk körül az egész barlangban, melyet hatalmas elektromos ívlámpák megvilágítanak. Alkalmas ponton körülnézve meglátjuk, hogy óriási földalatti teremben vagyunk (legnagyobb hosszúsága mintegy 160, szélessége mintegy 80 méter), boltozata világos barnássárga kő, talapzata jég. A boltozat egy része észak-déli irányban aláereszkedve a termet egy kisebb és egy nagyobb részre osztja. A lejárón leérve a kisebbik részbe jutunk, ettől balra látjuk a nagyobbikat. A jeget vizsgálva pedig feltűnik, hogy nem nagyon vízszintes terraszon állunk és hogy a hegyfelőli oldalon a jég jóval (majdnem tíz méterrel) mélyebb színtájú és vízszintes. Itt folynak le nyáron a korcsolyaünnepélyek. Amaz a kis-, ez a nagy jégterem. A kis termen átsétálva a jégemelet (terrasz) végén falépcsőn ereszkedünk a nagy terembe, mely tőlünk jobbra esik. A barlang felfedezésének idején a lépcső irályában jócskán lehetett előrehaladni, míg a jégtől a boltozatig fekvő hatalmas kőtuskók és omladékkövek utunkat állották. Ez a fentemlített "Ducsa szakadás nyoma, mely a barlangnak legnagyobb részét betemette, pedig még most is mekkora ez a terem! "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14200/14260/14260.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A dobsinai jégbarlang : A nagyterem képe, a kisteremből nézve. Jobbra kút, balra az oltár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1292x1901 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna