D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1932_0024_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "Magyar Grafika" melléklete
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Grafika melléklete
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gyakorlati példák a Löbl Dávid és Fia cégmunkáiból
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nemes
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1905-1938
V I A F I d : 121515666
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-09-16
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 13. évf. 1-2. sz. (1932. január-február)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : címke
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ismertető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomtatvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdatermék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdatechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1932
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "Magyar Grafika" melléklete
Gyakorlati példák a Löbl Dávid és Fia cégmunkáiból
Nemes György: Koffercimke és Prospektus.
Szedte: Román Imre .
Nyomta: Kovács József.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Löbl D. és Fia nyomda az idők követelményének megfelelően reklám nyomtatványainak tervezésébe bekapcsolta a fiatal reklám grafikus gárda három elsőrendű tehetségét. Mint a nyomda nyomásában is példás melléklet mutatja, sikerült Dallos Hanna, Nemes György és Radó György tervei után, melyeket tipográfusaival karöltve készítettek, kitűnő nyomdai és reklámhatású nyomtatványokat készíteni, melyek úgy kompozícióban, mint összhatásukban elsőrangút nyújtanak."
(Forrás: Magyar Grafika, 1932. január-február)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radó György, Nemes György: A "Magyar Grafika" melléklete : Gyakorlati példák a Löbl Dávid és Fia cégmunkáiból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1744x1775 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna