D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1922_140_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Két szokatlanul feltűnő plágium
B e s o r o l á s i   c í m : Két szokatlanul feltűnő plágium
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-05-14
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : levél
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 3. évf. 5. sz. (1922. május)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : levélpapír
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdatechnika
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőelem
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűgrafika
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : plágium
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1922
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Két szokatlanul feltűnő plágium
1. ábra. Eredeti levélfej, Tábor János grafikus rajza.
2. ábra. K. L. grafikus "művész" rajza.
3. ábra. Ismeretlen grafikus "művész" rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A "Magyar Grafika" 1920 augusztusi számában Tábor János grafikus művész munkáiból közölt mutatványokat, ezek között volt az ehelyütt reprodukált Márkus Pál - féle gumi - és műszaki üzlet levélfeje.
Ez a levélfej megtetszett egy másik gumi - és műszaki üzletnek és találkozott rajzoló, sőt nyomda is, mely ezt szolgai módon utánozta, amint azt a 2. ábra mutatja. Ha tisztességtelen dolog egy rajzoló művész alkotását az ő beleegyezése nélkül utánozni és ez kétségtelenül az, akkor fokozott abban csúnya dolog, amikor a nyomda segédkezet nyújt ahhoz, hogy egy gumiáru kereskedés levélfeje egy másik gumiárusitó kereskedés számára utánoztassék s ezzel a megrendelők megtévesztessenek.
Valószínűleg nem volt még szentesítve a tisztességtelen versenyről szólótörvény, különben a kereskedő s nyomda is meggondolta volna ezt a kvalifikálatatlan eljárást. Mit szóljunk azonban a "művészről”, aki nem átallótta a rajz alá odatenni "K. L.” kézjegyét? Micsoda eszme szegény, a rajztecknikában is kontár valaki lehet az, aki még utánozni sem tud és kontármunkát végez akkor is, amikor a kitűnő minta előtte áll. Még jó, hogy reá tette a K. L. betüket, ez mentesíti Tábort attól, hogy e betűknek csúfolt torzszülötteket neki tulajdoníthatnák azok, akik az ő eredetijét ismerik.
De ennek a nótának még egy strófája van. A 3. ábra szerint még más valaki is szerelmes lett ebbe a levélfejbe és még egyszer kopírozták Tábor levélfejét. Hogy még ocsmányabb eredménnyel, mint az elsőt, azt úgy látszik a rajzoló "művész” is érezhette, mert szerényen nem tette oda a kézjegyét, csak a díjat vágta zsebre a más eszméje után. Nem akarok itt foglalkozni a rajzolók erkölcstelen eljárásával, de nem hagyhatom szó nélkül a két nyomda eléggé el nem ítélhető eljárását. Nem lehet itt szó könynyelműségről, mert hiszen tudniok kell, hogy az ilyesmi a tisztességes ipari és művészi felfogás szerint meg nem engedett dolog, sőt - ha jogászt kérdeznénk meg - nem tudom, nem lenne-e kriminális ügy, mely kártérítési alapot is nyújthat a sértett művésznek. "
(Forrás: Magyar Grafika, 1922. május)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tábor János: Tábor János grafikusművész munkáiból: Levélfejek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1201x545 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna