D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_288_pix_Oldal_28_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Márk Lajos festményei amerikai milliárdos nőkről
B e s o r o l á s i   c í m : Márk Lajos festményei amerikai milliárdos nőkről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Mrs. Alexander Law
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Márk
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1942
V I A F I d : 60652940
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-05-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 68. évf. 19. sz. (1921. október 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : amerikaiak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Amerika
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Márk Lajos festményei amerikai milliárdos nőkről.
Mrs. Alexander Law.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Márk Lajos, kiváló festőművészünk még évekkel a háború előtt kiment Amerikába, érvényesülést keresni kiváló tehetségének. Rövid idő alatt ott, a messze idegenben is nagy hírnévre tett szert, különösen mint arczképfestő, a leggazdagabb és legelőkelőbb amerikai társaság tagjai keresték fel műtermét megrendeléseikkel. Egész sorozatát festette az arczképeknek, a melyek nemcsak művészi szépségüknél fogva érdekesek, hanem azoknál a személyeknél fogva is, a kiket ábrázolnak s a kik Amerika vezérszerepet játszó gazdasági vállalatainak élén álló, milliárdókban számítható vagyonú emberek hozzátartozói.
A milliárdos hölgyek között divat, hogy több különböző művészszel is lefestetik magukat. így pl. egy dúsgazdag hölgy, Mrs. Charles B. Alexander már vagy kilencz-tiz festővel festette le magát, köztük olyan kitűnőkkel mint Sargend, Boldini, La Gaudora, mikor nálam arczképét rendelt. Az amerikai hölgyek azt szeretik, ha arczuk és a testük összes szépségei minél hatásósabban, minél több bájjal és kecsesei és minél fiatalabban jelennek meg a vásznon, így "succesfoul." Ebből kifolyólag hol kedves, hol komikus jelenetek játszódnak le.
Az amerikai hölgyeknek a régi angol mesterek : Gainsbourough, Hopner, Lawrence stb. az ideáljaik. Nem szeretik az erős színhatásokat, inkább a tört színeket, pasztelltónusokat; az idősebÉ hölgyek felrakják kincseketérő, pazar ékszereiket, a fiatalabbak azonban nem. Az amerikai társaságbeli hölgyek egyébként már fiatalon, 14-15 éves korukban kezdik a rizsporozást és festést, ha nem is úgy, mint a párisiak. Mikor modellt ülnek, nagyon érdeklődnek az európai hölgyek társadalmi szokásai iránt, hogyan élnek, öltöznek, milyenek stb. A női portraitnak minél nőiesebbnek, a férfi arczképének pedig minél férfiasabbnak kell lennie. " (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1921. október 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Márk Lajos: Női arczkép
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1350 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna