D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_21_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A nemzetgyűlési képviselők lelkigyakorlata Pannonhalmán
B e s o r o l á s i   c í m : Nemzetgyűlési képviselők lelkigyakorlata Pannonhalmán
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az altemplom, melynek keleti fala még az árpádok korából valók
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-04-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 68. évf. 3. sz. (1921. február 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pannonhalmi Bencés Főapátság
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pannonhalma
G e o N a m e s I d : 3046693
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A nemzetgyűlési képviselők lelkigyakorlata Pannonhalmán.
Az altemplom, melynek keleti fala még az árpádok korából valók.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Altemplom
A bazilika főhajójából jobb és bal oldalt nyíló, a 17. és 18. század fordulóján épült román stílust utánzó vörösmárvány kapukon át jutunk az altemplom hat oszlopon és konzolokon nyugvó, keresztboltozatokkal fedett négyszögű terébe. Az oszlopok széles nyolcszögletű talplemezen nyugszanak, a fejezeteket és a konzolokat tömött, bimbós levéldísz borítja. A nyugati boltszakaszokban növényi ornamentikát emberfejekből összeállított szimbolikus tartalmú figurális faragványok gazdagítják. A keleti boltszakaszban mindkét oldalfalba egy-egy fülke mélyül: az egyik armariumfülke (könyvek és liturgikus eszközök tárolóhelye), a másik lavabo (kis kézmosó medence). Az altemplom egyenes zárófalán három, ún. kajácsos ablak található. A hagyomány az altemplom lépcső alatti, háromkaréjos, vörös márvánnyal burkolt, trónusszerű ülőfülkéjét Szent István székének tartja, ám inkább apáti trónus lehetett. Az altemplomban helyezték el Habsburg Ottó (1912-2011) szívurnáját."
(Forrás: https://pannonhalmifoapatsag.hu/bazilika-altemplom/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Pannonhalmi apátság
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : BAZILIKA, ALTEMPLOM
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1525x1075 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna