D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_oldal_48_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kassai Vidor
B e s o r o l á s i   c í m : Kassai Vidor
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1880-ban
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-03-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 67. évf. 6. sz. (1920. március 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kassai Vidor (1840-1928)
V I A F I d : 121407325
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1880
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kassai Vidor.
1880-ban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Születtem (még pedig mosolyogva, erre mondotta atyám, hogy ezért Vidor legyen a neve) az 1840-ik év február 16-17-ikén Torontál megye Gyála községben, a hol is atyám (Kossitzki János) jegyző volt. Anyámmal (Maier Karolinával) és három testvéremmel (Hermin, János és Lajos) Kis-Zomborra kerültünk, anyám atyja nemes Maier János (ekkor már) gazdatiszthez. Elemi iskoláimat itt kezdtem; 1848-ban Makóra menekültünk; itt folytattam elemi, - és jártam középiskoláimat.
Az iskolai fegyelem nem volt ínyemre és - bár jó tanuló voltam - kimaradtam. Anyám ekkor iparost akart belőlem csinálni, - próbálkoztam is, - de ez sem izlett. Visszamentem az iskolába; majd ismét belefáradtam ; egyszer meg katonabandával akartam elmenni muzsikusnak.
Ekkor kereskedő tanoncz lettem. Nagyon elől és korán kezdtem én az élet iskoláját, de ezt aztán kijártam.
Elindultam helyet keresni, és Makón egy szoba-, templom és képfestő: Szikora György, volt egri minoritához álltam be tanoncznak. Innen Szegedre kerültem Nagy Ferencz - igen rokonszenves derék úr, oltárképfestő és aranyozóhoz ; itt töltöttem az 1858 - 59-ik éveket. Innen Egerbe kerültem egy másik festő: Kovács Ferenczhez, ez meg azt mondta, hogy lesz belőlem jó festő, de talán színész még jobb lenne; itt is töltöttem majdnem két évet és - a többi között - nem csak szent, de arczképeket is festettem már természet után.
1861-ben Budapestre (akkor csak Pest) mentem, - csak úgy vaktában, hogy lesz a mi lesz, és hogy tovább képezzem magamat; ebből a czélból pár festményemet megmutattam Barabás Miklós országos hírű festőnek ; ő azt tanácsolta, menjek Borsos József iskolájába továbbképzésre; csakhogy ehhez pénz kellene - gondoltam - az pedig nekem épenséggel nem volt; el se mentem Borsoshoz.
1861 őszén nyitotta meg a budai Népszínházat Molnár György. Nekem mindegy volt, akármelyik pálya, csak művészet legyen. Itt három évig voltam kardalos kezdő színész.
A budai Népszínház bukása után 1864-5 telén már Sipos Károly társulatánál voltam Szabadkán; majd három színész vezetése alatt és Szigeti Imre kellékeivel Székes-Fehérvár, Komárom és Esztergomban, télre pedig Szigeti Imre igazgatása alatt Pécsett. Innen csakhamar (1866) Bényei István igazgatóhoz mentem Kaposvárra, majd Nagykanizsa, Sopron, Bécs (Alsergrund "Harmonie Theater") Pozsony, Nagy- Szombat, Balaton-Füred, Pécs, Mohács, végre 1867-ben (még mindig Bényeivel) ismét Budára.
1867-ben a budai Népszínházát újra megnyitotta Molnár György; ismét itt töltőttem vagy két évet. Innen 1869-ben Kolozsvárra szerződtem Fehérvári Antalhoz.
Pár rövid megszakítással Kolozsváron töltöttem 10-12 évet s a közönség kedveltje voltam. Ezt a pár megszakítást egyrészt Budapesten, Miklósi Gyula István-téri (Erzsébet városrész) színháza és Városligeti nyári színházánál töltöttem - egy, a Nemzeti Színháznál történt bukásommal fűszerezve. - Azután majd az aradi színháznál, majd Solymosi Elek igazgatása alatt Losoncz, Rozsnyón. Innen visszamentem Kolozsvárra. 1880 pályám legszebb napjait Bécsben (május június) a Ringtheaterben tartott magyar népszínmű előadásaink alatt éltem át, a kolozsvári társulattal.
1880. őszén Rákosi Jenőhöz szerződtem a budapesti Népszínházhoz. Itt töltöttem 18 évet Rákosi Jenő, majd Evva Lajos és Porzsolt Kálmán igazgatása alatt.
Külföldön is utazgattam. Kossuth Lajossal beszéltem Turinban. (1893.)
Rákóczi indulóra szöveget irtam.
Visegrád közelében egy nyaralóban Görgei Arthurt nagyon megkaczagtattam és lefényképeztem. (1899.)
Legkedvesebb szerepem sok volt, de legjobban szerettem "A póruljárt fináncz komissarius"-ban Tóbiás Czafranek von Leidenhausen-t (czimszerep), írta Szentirmay Elemér, Árpád Jenő név alatt; azután Szigligeti "Csikós"-ában Márton öreg csikós ; "Falu rosszá"-ban Gonosz Pista, végre "Lili"-ben Saint Hypothéze gróf.
1899-ben nyugdíjba (nem nyugalomba) mentem."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1920. márczius 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jászai Mari 17 éves korában, férjével, Kassai Vidorral
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 406x649 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna