D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_25_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angolok által megszállott Sziriából
B e s o r o l á s i   c í m : Angolok által megszállott Sziriából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Főnicziai, római és mohammedán műemlékek Baalbekben
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A baalbeki nagy Baál-tempIom cziklops-falai; alul a legnagyobb kőtömbökkel, a melyeket valaha építkezésre használtak
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 66. évf. 4. sz. (1919. január 26.)
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Libanon
G e o N a m e s I d : 272103
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az angolok által megszállott Sziriából. - Főnicziai, római és mohammedán műemlékek Baalbekben.
A baalbeki nagy Baál-templom cziklops-falai; alul a legnagyobb kőtömbökkel, a melyeket valaha építkezésre használtak.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A legnagyobb és legnevezetesebb ezek közt a Nap temploma, a melyet a rómaiak jupiter Baal templomának neveztek. Ennek az alépítménye a régibb és nevezetesebb; roppant nagyarányú kövekből van összeróva, ezek közül három olyan van, a melyek bizvást mondhatók az építkezésre használt legnagyobb faragott köveknek : hosszúságuk körülbelül 21 méter, magasságuk és szélességük 4 méter, a súlyuk körülbelül 8700 métermázsa. Pompásan faragott és összeillesztett kövek, a közeli kőbányából hozták elő. E kőbányában még ma is hever teljesen kifaragva egy 23 méter hosszú, 4 méter széles és 5 méter magas kő, a melyet azonban nem használtak föl építkezésre. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1919. január 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angolok által megszállott Sziriából: Főnicziai, római és mohammedán műemlékek Baalbekben: Jupiter templomának mennyezete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1570x1033 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna