D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_05_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : XVIII. századi angol karikaturák kiállítása a Szépművészeti Múzeumban
B e s o r o l á s i   c í m : 18. századi angol karikaturák kiállítása a Szépművészeti Múzeumban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kaczagó közönség
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Hogarth
U t ó n é v : William
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1697-1764
V I A F I d : 17268409
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : karikatúra
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 66. évf. 1. sz. (1919. január 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Humor, vicc
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : karikatúra
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : közönség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szépművészeti Múzeum (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17-18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : XVIII. századi angol karikaturák kiállítása a Szépművészeti Múzeumban.
William Hogarth: Kaczagó közönség.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az angol karikatúra az előző századok jelentéktelen kezdetei után a XVIII. század első felében William Hogarthban talál kiváló művelőjére. Hogarth a tulajdonképeni társadalmi karikatúra megteremtője. Kora társadalmának minden hibáját éles szemmel látja és kíméletlenül állítja pellengérre. Mint szigorú bíró áll embertársaival szemben és mikor képét vászonra veti vagy rézre karczolja, javítani akar, de - és ez műveinek nagy fogyatkozása - nem gúnynyal, hanem prédikáczióval. Képei a divatos házasságról, egy bukott leány történetéből, a képviselőválasztások erkölcstelenségéről stb. józan és hangsúlyozott tendencziával vannak előadva, melyből hiányzik a könnyűség és a tréfa. Rendkívüli bőbeszédűséggel bemutatja a bűnnek minden fázisát, minden oldalról megvilágítja s nem enged semmi teret a fantáziának. A ridegség csak a részletekben tűnik el, melyekben egy-egy pompás alakból mégis csak felénk árad azután az igazi karikatúrának kedves és víg lehellete. Híres, nagy lapjait, melyek jórészt olajfestményeinek reprodukcziói, még szárazabbá teszi az, hogy rézmetszettel átdolgozta. Ezeknél sokkal kedvesebbek kisebb igényű lapjai, mint pl. a "Kaczagó közönség". Ezek közvetlen humorral, könnyen odavetett, tiszta rézkarczok. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1919. január 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gillray, James: XVIII. századi angol karikaturák kiállítása a Szépművészeti Múzeumban: Feleség vagy nem feleség
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 966x1082 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna