D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 513_596_pix_Oldal_12_kep_0002b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Ernst-Muzeum kiállításából
B e s o r o l á s i   c í m : Ernst-Muzeum kiállításából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Himző nő
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Rudnay
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1878-1957
V I A F I d : 62426930
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 65. évf. 37. sz. (1918. szeptember 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Kézműipar
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képzőművészeti kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ernst Múzeum (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1918
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Ernst-Muzeum kiállításából.
Rudnay Gyula: Himző nő.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nem mosolygós művészet az övé. Tragikus hangulatok között fájdalmakról és a világ örök sejtelmességéről beszél, meghökkent, ellentmondásra készt, megráz, a mi mind csak azt mutatja, hogy nem a megszokott sablonok sima felületén siklik, hanem küzd és fölfelé tart, hogy a meglévőből egy új világot tudjon teremteni. Ezért szívesen elnézzük neki, ha néha-néha egy-egy képén többet akar, mint a mit ma még megoldani tud.
Színskálája nem az, a melyet az utóbbi években megszoktunk. Az árnyaláshoz nem használt kék színeket, hanem feketét, a melynek külömben is nagy szerepet juttat. Színei külömben is nagyrészt sötétek, fehérrel még jobban kiemelte, gyakoriak nála a téglavörös színek is, úgy hogy sok tekintetben újat és mást jelent az az irány, a melyben dolgozik. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1918. szeptember 15.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Rudnay Gyula János (Pelsőc, 1878. január 9. - Budapest, 1957. január 4.) Corvin-lánccal kitüntetett, Kossuth-díjas magyar festőművész, grafikus, iparművész, főiskolai tanár; a bajai művésztelep megalapítója és vezetője."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Rudnay_Gyula)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rudnay Gyula: Az Ernst-Muzeum kiállításából : Menekülők
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1131x1662 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna