D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 417_512_pix_Oldal_04_kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest főváros női kertészeti iskolájából
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest főváros női kertészeti iskolájából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kaktuszok ápolása
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-01-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 65. évf. 28. sz. (1918. július 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pillanatfelvétel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kertészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nőképzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : növénytan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kaktusz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1918
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budapest főváros női kertészeti iskolájából.
Kaktuszok ápolása.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kassán magánvállalkozásban nyilt egy női gazdasági intézet, majd pedig a főváros nyitott a zuglói polgári leányiskolával kapcsolatosan egy gazdasági és háztartási három éves tanfolyamot, a melyből egy női kertészképző vált ki. A zuglói gazdasági tanfolyam felöleli a majorsági gazdálkodás és kertészkedésnek, a családi és intézeti háztartás egész körét. A tanfolyam mindvégig a kereseti foglalkozás összes szükségleteit tekinti s a technikai műveleteknek, mint az üzleti eljárásoknak teljes elméleti és gyakorlati ismereteit nyújtja. Tudományos alapismereteket ad, tervszerű gyakorlati munkában képezi ki növendékeit és kenyérkereső élethivatásokat biztosít növendékeinek. Végzett növendékei a belterjes majorsági üzemekben, a zöldség és virágkertészetben, konzervkészítő vállalatban, kereskedelmi kertészetben, virágkereskedésben mini munkavezetők vagy önálló vállalkozók szerepelhetnek; élelmiszer-kereskedésekben, nagy háztartásokban, iskolai és kórházi internátusokban, szállodákban, szanatóriumokban, kaszinókban vezető tiszti állásokra képeztetnek ki.
A tanfolyamnak a kertészet gyakorlására a székesfővárostól egy 20 holdnyi iskolai növénykertje van, míg a zöldségtermesztést és a majorsági gyakorlatokat a székesfővárosi önálló gazdasági iskola 22 holdas gyakorlótelepén végzik. Egy-egy évfolyam szeptembertől június 20-ig tart. Az intézet igazgatója Zigány Zoltán.
Magánvállalkozásban is több olyan intézd keletkezett, vagy van létesülőben, a melyek a nőt a kertészetben és a gazdaságban képezik ki. Budapesten a maglódi úton özv. Báthory Nándorné létesített egy kertgazdasági szabad iskolát. Előreláthatólag rövid idő alatt nálunk is meghonosodik a kertészet mint női életpálya, a miben része van annak is, hogy a háború nagy hiányt támasztott férfi munkaerőben. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1918. julius 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Budapest főváros női kertészeti iskolájából: Gyomlálás a virágok közt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1611x1011 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna