D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_096_pix_Oldal_46_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Antik plasztikai gyűjtemény a Szépművészeti Múzeumban
B e s o r o l á s i   c í m : Antik plasztikai gyűjtemény a Szépművészeti Múzeumban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hermes fej
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Női fej attikai síremlékből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-12-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 65. évf. 5. sz. (1918. február 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szépművészeti Múzeum (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : plasztika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : antik
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Antik plasztikai gyűjtemény a Szépművészeti Múzeumban.
Hermes fej. Női fej attikai síremlékből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A testnél tán még nehezebb feladat elé állította a görög szobrászatot az emberi arcz ábrázolása. Hogy a Kr. e. VI. század művészete minden előző nép művészetével szemben egész új világot nyit meg, azt tán az archaikus ú. n. Apolloszobrok fejei bizonyítják a legragyogóbban melyekre az egyiptomi szobrok rendületlen, nyomasztó nyugalmával ellentétben felröppen a szabad ember életörömének derűs kifejezése. Az arcz szerkezeti elemeinek és művészi értékének megértése lassan halad s már az V. században nagyszerű, fenséges istenképmásokhoz, eszményi fejekhez vezet, melyek a görög-művészet teremtőerejének tán legmeggyőzőbb bizonyságai s melyek a való élettel szemben a magasabb, megtisztult igazság erejével hatnak. De ugyanez a művészet az arcz egyéni formavilágának is pompás ábrázolója volt. "
(Forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00030/03349/pdf/VU_EPA00030_1918_05.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Róma : Antik szobrok a Vatikánban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1118x1693 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna