D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 097_208_pix_Oldal_06_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nők a hadseregben
B e s o r o l á s i   c í m : Nők a hadseregben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Katonai női alkalmazottak iskolája a front mögött
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-12-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-09-05
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 65. évf. 7. sz. (1918. február 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógia általában
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pillanatfelvétel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : frontvonal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1918
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Európa
G e o N a m e s I d : 7729884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nők a hadseregben.
Katonai női alkalmazottak iskolája a front mögött.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Először csak kisérletképen próbálkoztak vele ; de a mint a tapasztalat bizonyítja, a női munkaerő kitűnően bevált. Nemcsak helyettesítette, de az irodai üzemek némely ágában még felül is multa a fronton küzdő férfiak képességét. Mindez arra bírta a hadvezetőséget, hogy a mögöttes országrész tapasztalatait a frontokon is érvényesítse. Most már 'nemcsak a póttestek laktanyáiban és itthoni parancsnokságok irodáiban, hanem közvetlenül a frontok mögött is nagyon jól tudják foglalkoztatni a nőket.
Egyik hadseregünk hadtápkörletében már akkora arányokat öltött a nők részvétele a katonaság munkájából, hogy külön állásközvetítőt állítottak fel egyik frontmögötti városban, a női segédmunkaerők részére.
Az állásközvetítő mellett működik itt egy tábori kiképező tanfolyam is, a női munkerők részére. Ebbe az iskolába mindenkit felvesznek, a ki jelentkezik, azokat is a kik eddig nem voltak állásban és szakszerű előképzésre van szükségük. Egy ilyen kurzus, a mely természetesen egészen ingyenes, napi hét tanóra mellett négy hétig tart. Az iskola élén, a hol főként gépírást, helyes- és gyorsírást tanítanak, egy igazgatónő áll s ugyanúgy vezeti az állásközvetítő-intézetet is. Ugyanígy női felügyelet alatt állnak a hadseregnél foglalkoztatott nők "otthonai" is, a hol, valósággal a katonaotthonok mintájára szabadidejüket nemes szórakozás mellett tölthetik el. Ilyen női otthonok a hadtápkörletének majd mindén állomásán vannak, a hol az ott alkalmazott nők közösen laknak, a mennyire lehetséges közösen is étkeznek. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1918. február 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nők a hadseregben : Katonai női alkalmazottak otthona egyik hadseregünk frontja mögött
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1607x1072 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna