D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 237_348_pix_Oldal_08_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A capitolium Washingtonban, a hol az Egyesült-Államok szenátusa ülésezik
B e s o r o l á s i   c í m : Capitolium Washingtonban, a hol az Egyesült-Államok szenátusa ülésezik
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 64. évf. 15. sz. (1917. április 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : országház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : középület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Amerika
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Washington
G e o N a m e s I d : 4140963
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A capitolium Washingtonban, a hol az Egyesült-Államok szenátusa ülésezik.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az Észak-amerikai köztársaságban legfontosabb épület az ország háza (kapitol) Washingtonban, melly egy halmon áll, de még nincs egészen be­fejezve. Egyike ez a világ legnagyobb építményeinek. Alapkövét 1793-ban sept. 18-án Washington tette le és szakadatlanul dolgoztak rajta, mig az angolokkal a háború kiütött, a melly alatt 1812-ben aug. 24-én az angol csapatok felgyújtották. Ez ideig négy millió tallérnál többet fordítottak rá. Keleti homlokzata 750 láb, tehát majdnem 50 lábbal hosszabb, mint a Péter - templom Kómában. Egész területével majdnem négy holdat fog be és 300 láb magos kúpján egy szobor a fegyverbe öltözött békét ábrázolja. E kapitol az amerikainak csaknemugyanaz, mi a keresztyén hívőnek Jeruzsálem. Mint a köztársaság felszentelt középpontja, magában foglalja, annak főlevéltárát, diadaljeleit és kincseit; itt van a függetlenségi nyilatkozat, azon okmány, melly által a vi­lágtörténetben ujkorszak lőn megnyitva; ez épület déli szárnyának első emeletében van a nép képviselőinek ülésterme, 139 láb hosszú, 93 láb széles és 36 láb magas, s ülésekkel 300 tag számára. Itt van a tanács gyűlésterme stb. és mivel a tanács és képviselőház együtt­ véve a congressust alkotják, cz pedig a törvényhozó hatalmat birja, azért a nagy amerikai köztársaság szive ez épületben van." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 5. évf. 48. sz. (1858. november 28.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula: A kapitol Washingtonban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2529x1707 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna