D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001-120_pix_oldal_46_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szabács vára
B e s o r o l á s i   c í m : Szabács vára
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csányi
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 64. évf. 5. sz. (1917. február 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szabács
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szabács (vár)
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szabács vára. - Csányi Károly felvételei.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Belgrádtól nyugatra, a Száva partján épült, négytornyos, négyzetes idomú szabácsi várhoz hasonló példát hazánkban is találhatunk (Diósgyőr, Csíkszereda). Kánitz Szerbiáról szóló háromkötetes munkájában a vár építését ugyan Mohamed szultánnak tulajdonítja ; de ez nyara téves adatokon nyugszik, mert éppen a magyar várakkal való rokonsága, azonkívül a vár délkeleti tornyában feltalált késő gót tagozású kőajtó keret arról tanúskodik, hogy azt - római alapokon - Mátyás király építtette és pedig oly czélból, hogy a törökök ellen védőbástyául szolgáljon. A vár magvát a 44 m hosszú és 40 m széles várnégyszög alkotja, négy sarkán egy-egy kerek, hatalmas torony nyal. 1521-ben hosszabb időre jut a törökök birtokába ; egyébként sorsa szoros összefüggésben van a belgrádi váréval. A törökök a XVII. században erős kazamataszerű boltozatokat emeltek a vár belsejében a Száva felé eső oldalon. Hajdanta erős földsánczok is övezték, ezeknek ma már nyomuk sincs, csak régi rajzok őrizték meg azok alakját és elrendezését. A vár ma teljesen rom és az enyészet ütött tanyát sok vihart látott falai között. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1917. február 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csányi Károly: Szabács várának szávaparti oldala
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1086x614 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna