D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 445_572_pix_oldal_50_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Mária Terézia-rend uj lovagjainak felavatása
B e s o r o l á s i   c í m : Mária Terézia-rend uj lovagjainak felavatása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Mária Terézia-rend uj lovagjai a király előtt sorakoznak
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Schuhman
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-10-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 64. évf. 34. sz. (1917. augusztus 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovagrend
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Joseph August, Erzherzog von Österreich (1872-1962)
V I A F I d : 88887090
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kövess Hermann (1854-1924)
V I A F I d : 18296487
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dankl, Krasnik Viktor von (1854-1941)
V I A F I d : 77157690
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Arz von Straussenburg, Arthur (1857-1935)
V I A F I d : 27862401
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wurm, Wenzel von (1859-1921)
V I A F I d : 11146708133300840760
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szurmay Sándor (1860-1945)
V I A F I d : 234187829
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Schariczer von Rény, Georg (1864-19459)
V I A F I d : 232277425
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1917
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Mária Terézia-rend uj lovagjainak felavatása. - Schuhmann fölvételei.
A Mária Terézia-rend uj lovagjai a király előtt sorakoznak: A Mária Terézia-rend uj lovagjai a király előtt sorakoznak : elől József főherceg, utána sorban Kövess tábornok Dankl vezérezredes, Arz tábornok, Wurm vezérezredes, Trollmann és Szurmay tábornokok, Hoffmann és Schariczer altábornagyok.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Mária Terézia-rendnek, milyet néhai Ferencz József király újított meg 1914-ben, a világháború kitörésekor, új magyar vitézei támadtak. Azok közt, kik most kapták meg a középkeresztet, túlsúlyban vannak a magyarok. A négy közül három : Kövess, Arz és - nem magyar-e mindenekfölött? - József főherczeg. A lovagkeresztesek közt pedig hat : Szurmay, somorjai Lukasich, rényi Schariczer, Willerding tábornokok, Heim Géza százados és Csumin Artúr tartalékos hadnagy. A Mária Teréziarend dicsőségét kezdettől fogva nem lehetett és soha sem lehet elválasztani a magyar katonai dicsőségtől. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1917. augusztus 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schuhmann: A Mária Terézia-rend uj lovagjainak felavatása : A király a Mária Terézia-rend új lovagjai között
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1027x698 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna