D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 593_704_pix_Oldal_55_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hadipiktor naplója
B e s o r o l á s i   c í m : Hadipiktor naplója
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pingálás a harczvonalban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Juszkó
U t ó n é v : Béla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1877-1969
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 63. évf. 43. sz. (1916. október 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : harci cselekmény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : oroszok
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1916. február 28.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Oroszország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hadipiktor naplója. - Juszkó Béla rajza.
Pingálás a harczvonalban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "... . -án veszett erőszakossággal támadt a muszka. A géppuskák berregését be-bekapta a szél egész a hadosztályparancsnokságig. Az ágyúszó persze ott morgott a fülünkben egész este. Vacsora után már jelentették a telefonon, hogy visszavertük a támadást. Másnap délelőtt hozták be a foglyokat. Inkább sárgömbölyegekhez hasonlítottak, mint emberekhez. Sündisznó pofával is neki lehet lódulni a drótnak, kivált ha hátul a géppuska azt mondja, hogy ta-ta-ta-ta, a mi magyarul annyit tesz, hogy : előre!
Hanem hát fogoly az nem volt valami sok, annál több a minden földi nyűgtől megszabadult emberfia a drótjaink előtt, sőt a drótok közt, meg rajta is, ott, a hol épen neki talált repülni a vijjuk csicsergő aczélmadár. Ott hevertek szanaszét, meg rakáson, mint valami nagy batyuk, testvéreik nem engedték őket eltemetni. Bizonyosan azt gondolták, hogy még haláluk után is harczolnak majd a magyarszkival, lehelvén feléjük valami epidémiát. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1916. október 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Juszkó Béla: Hadi piktor naplója: Pingálás a harczvonalban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1823x1149 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna