D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 401_500_Oldal_40_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : II. Miklós czár keleti utazásából
B e s o r o l á s i   c í m : 2. Miklós czár keleti utazásából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A madurai bálványtemplom, Kelet-Indiában
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 52. sz. (1894. december 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : India
G e o N a m e s I d : 1269750
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : II. Miklós czár keleti utazásából.
A madurai bálványtemplom, Kelet-Indiában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Madura Kelet-India déli részében Madrasz kormányzóságban fekszik, nem messze Ceylon szigettől; lakosainak száma mintegy százezer, s ezek főkép hinduk. A nagy városban igen sok, részben már romba dőlt palota van; a keresztények is alapítottak itt kórházat, középiskolát, s egy orvosi iskolát, a mely a jezsuiták vezetése alatt áll. De legérdekesebb Madurában a képünkön látható pagoda. E budhista templomba egy sötét folyosón át lehet bejutni, a folyosón jobbra balra másodrangú bálványszobrok vannak felállítva. Az elsőrangú istenségek nagy szentek bálványképei a templom mély belsejében állanak s ezekről azt tartják, hogy magok teremtették magokat, magok adtak volt magoknak életet, a miért is a hivők ezeket rendkívüli nagy tiszteletben tartják és dédelgetve ápolják. Éjjelre drága szőnyegekből vetett ágyra fektetik, reggel megmosdatják, pompás szövetekbe takarják, finom ételeket raknak elébök, a melyeket később a gazdagabb hivők közt osztanak ki. Az ilyen bálvány, bekenve illatos szerekkel, hol ül, hol újra lefekszik és pihen, hol zene-szóra ébred, természetesen a hivők képzelete szerint. " (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. deczember 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Részlet a Madurai pagoda tornyából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gink Károly: A Nagytemplom részlete Maduraiból (XII-XVI. sz.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1403x1053 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna