D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 401_500_Oldal_18_kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Gyulai Pál költemények diszkiadásából
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Gyulai Pál költemények diszkiadásából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hadnagy uram
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Hirsch
U t ó n é v : Nelli
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : R.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1871-1915
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 50. sz. (1894. december 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vers
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1894
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Gyulai Pál költemények diszkiadásából. - R. Hirsh Nelli rajzai.
Hadnagy uram.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A nagy díszszel kiállított könyv magas negyedrét, 222 lapra nyomtatva, vastag Watman-papiroson. A Franklin-társulat nyomdája ismeretes könyvkiállításainak ízléses voltáról, a tiszta nyomásról s általában arról, hogy a nyomdászatot mint valóságos műipart űzi. Gyulai költeményeinek nyomásánál még egy új kísérletet is tett: a tükrös nyomtatást, a mi abból áll, hogy a papírnak az a része, mely a szöveg lenyomtatására van szánva, sírna színt kapott, míg a széleken megmaradt a papír eredeti érdessége és mint keret veszi körül a sírna tükröt. A kik a typografiai eljárással szorgosabban foglalkoznak, tudják, hogy ezúttal először készítették így elő a papirt nyomtatásra. A betűkből is olyan fajta, a mediaevalis van kiválasztva, mely sem apró, sem nagy, metszése gyöngéd és erős, a középkori nyomtatáshoz hasonlít.
Hogy minden külsőséget megemlítsünk, a stílszerű kötésről is szólanunk kell. Ez Gotlermayer könyvkötő műhelyéből került ki, Cserna Károly barokstilű ornamentikáival. Ezek magas nyomásban (haut relief) emelkednek ki, gazdagon aranyozva. A tábla díszítése rámát mutat, mert bele van foglalva a könyv egyik illusztrációja fehér selyemre nyomtatva.
Az illusztrácziók részben fénymetszetek, részben fototipiák. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. deczember 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hirsch Nelli: Gyulai Pál költeményeinek legujabb diszkiadásából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hirsch Nelli: Képek Gyulai Pál költemények diszkiadásából : Éji látogatás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1018x1720 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna