D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 301-400_Oldal_86_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A czári család sirboltja Szent-Péterváron, a Szent-Péter templomban
B e s o r o l á s i   c í m : Czári család sirboltja Szent-Péterváron, a Szent-Péter templomban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 47. sz. (1894. november 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sírhely
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oroszok
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szentpétervár
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Oroszország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A czári család sirboltja Szent-Péterváron, a Szent-Péter templomban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az a hely, hova III. Sándor hűlt tetemét elhelyezték s egyúttal a Romanov fejedelmek családi sirboltja, a Péter-Pál székesegyház Szent Pétervárott. A templom ősrégi, csaknem egyidejűleg építettek Szent-Pétervár alapításával (1703-ban). Kezdetben holland szokás szerint, fából készült egyetlen hegyes tornya volt. 1712-1732 közt alakították át kőtemplommá. A 128 méter magas toronyban, melynek aranyozott réz gúláján 7 méter magas kereszt van, többek közt egy hollandi szerkezetű harangjáték is van. A templom tágas belsejét diadaljelvények, virágok és hatalmas edényekben ápolt növények ékesítik.
A templom mellett egy rostélylyal ellátott külön helyiségben van a czárok sirboltja. Nagy Péter czár óta II. Péter kivételével, kit Moszkvában temettek el, itt nyugszanak az összes fejedelmek nejeikkel és gyermekeikkel együtt. A koporsók egyszerű ékessége legtöbbnyire aranyhímzésű brokát s egy hermelin takaró. Csak az ikonastast díszítették fel aranynyal és szobormunkákkals néhány mellett, minő a meggyilkolt II Sándor koporsója, vannak ezüst koszorúk, s I. Sándor sírjánál vannak a szabadságharczot és Paris bevételét örökítö emlékérmek. Igen egyszerű Nagy Péter koporsója egy később kori emlékéremmel, melyet I. Sándor parancsára tettek ide Szent Pétervár százados fennállása alkalmából.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. november 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A czár temetése: A czár a ravatalon (a kézcsókolás)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1030x1295 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna