D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 301-400_Oldal_33_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jamagata gróf, a japán hadsereg tábornagyja
B e s o r o l á s i   c í m : Jamagata gróf, a japán hadsereg tábornagyja
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 40. sz. (1894. október 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Yamagata, Aritomo (1838-1922)
V I A F I d : 57421969
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : ázsiai népek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1894
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jamagata gróf, a japán hadsereg tábornagyja.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Jamagata gróf, a japán hadsereg tábornagyja és főparancsnoka, régi nemes család ivadéka, mely őseit Seissa-Tennóig, az 57-ik japáni császárig tudja felvini. A hadvezér Sziu-Szuban született 1840-ben s már fiatal korában részt vett abban a belforradalomban, mely a jelenlegi mikádó uralmát biztosította s Japán történetében forduló pontot alkotott. A háború befejezése után 1868-ban segédtitkár lett a hadügyminisztériumban s teljesen hódolva a mikádó európaias gondolkozásmódjának, ő is európai minta szerint kezdette meg a japán hadsereg átalakításának munkáját s ezzel egyidejűleg Tokióban felsőbb katonai iskolát létesített, melynek vezetésére kiváló franczia tiszteket hivott meg. Mivel azonban maga is érezte, hogy szakismerete nagyon hiányos, szabadságot kért, Európába utazott, itt 1870-ben jelen volt az emlékezetes franczia-német háborúban s aztán több állam hadszervezetét tanulmányozta.
1871-ben visszatérvén hazájába, alminiszternek neveztetett ki, s már 1872-ben mint hadvezér vett részt a Hi-Seu tartományban kitört lázadás elnyomásában, majd 1875-ben Formosa szigetére vezetett hadsereget, hol a saigunok lázadását dicsőséggel verte le, a miért külön kitüntetésekben részesült, s a "császári testőrségfőnöke" czímet nyerte. Később a katonai pályától nagyon éltérő foglalkozásokban vett részt. így követ volt az orosz czár koronázásánál, mikor egyúttal az orosz katonai intézményeket tanulmányozta , majd miniszterelnök és belügyminiszter lett. Kormányelnöki minőségében három évig szolgált, s azután visszavonulván, a főrendiház elnöke lett, míg végre a háború kezdetekor újból a hadsereg élére állították. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. október 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ito gróf, khinai miniszterelnök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1144x1393 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna