D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 301-400_Oldal_25_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A balassa-gyarmati ünnepnapokból
B e s o r o l á s i   c í m : Balassa-gyarmati ünnepnapokból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A nógrádi bandérium
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 39. sz. (1894. szeptember 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Balassagyarmat
G e o N a m e s I d : 3055601
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A balassa-gyarmati ünnepnapokból.
A nógrádi bandérium.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A király balassa-gyarmati fogadtatásának kétségkívül egyik fényes jelenete volt a festői szép uri bandérium. E lapok legutóbbi száma már megemlékezett a nógrádi halálfejes jelvényű légió díszes öltözékéről. Mint szemtanú, föl kivánom itt még említeni, hogy a bandérium szereplése szépen sikerült a bandérium tanító mesterének, Zubovics Fedor huszárszázadosnak tervei szerint. Az újfajta szárazföldi torpedók föltalálója csupán három napon át gyakorolta Nógrád nemes ifjúságát és valóban megkapó látvány volt, midőn Zubovics pompás, 7 éves, félvér patkolatlan lován, szélsebes vágtatásban vezette a festői bandériumot. Tüzes paripájának első lábai alig érték a földet, midőn egy adott jelre mozdulatlan állott, oly egységes volt a mozdulatuk. A bandérium tagjai az elől lovagló Berchtold Arthur gróf és Posztóczky zászlós körűl gyors vágtatásban sorakoztak és pedig oly ügyesen, hogy Galgóczy altábornagy, ki a közös hadsereg első lovasának van elismerve, ezt mondotta Zubovicsnak: "Három napi gyakorlat után ily szépen, hibátlanul felvonulni, csak a lóra termett magyar ifjúság képes." A bandériumnak lovai többnyire telivér, apró arabs lovak voltak. Különösen feltűnt Sebastiani Vilmos földbirtokos pompás orosz szürke mén lova, valamint Szontagh Antal főispáni titkár bábolnai pej telivér lova. A király a vármegyék küldöttségében helyet foglaló bandéristák között álló Zubovics századost hosszabb megszólítással tűntette ki, többek között a százados legutóbbi afrikai útja iránt is élénken érdeklődött."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. szeptember 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cserna Károly: A balassa-gyarmati honvéd laktanya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2621x1258 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 399 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna