D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 101_200_Oldal_69_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti új Duna-hidak pályatervei
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti új Duna-hidak pályatervei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vámháztéri híd
M i n ő s í t ő : fiktív cím
E g y é b   c í m : A második díj nyertese
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Feketeházy
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1842-1927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-11-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 22. sz. (1894. június 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Út- és vasútépítés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hídépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Duna
G e o N a m e s I d : 2349864
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti új Duna-hidak pályatervei. - Vámháztéri híd. (Az második díj nyertese.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A fővámháztéri hid pedig 17.8 méter szabad pályaszélességgel tervezendő, melyből kocsi-útra 11.5 méter és két gyalog járdára 2.9 méter essék.
Végén megkívántatott, hogy mindkét hídon a villamos vasútrészére két vágány tervezendő.
A második dijjal kitüntetett, "Duna" jeligés tervezet három - 78,175,78 méteres, - nyílású Consol (kar) tartó, melynek középső nyílásának közepén egy 35 fesztávolságu tartó van beillesztve. A tartó végei az ellenfalaknál ellensulyokkal vannak lekötve. A főtartó alsó és felső öveinek görbülete könnyed vonalakban képződik és a tartó magassága a külső erőkhöz arányban nő és könnyed, szilárd, megnyugtató hatást tesz. Az alsó öv a pilléreknél és ellenfalaknál ívalakúlag lefelé görbül, mi nemcsak a híd szépségét emeli, hanem az által, hogy a pillérek fölött magasabb kereszttartók alkalmazása lehetségessé válik és a vaspillér szabad hoszsza csökken, az egész híd nyer szilárdságában. Az ellenfalaknál pedig ily magasbítás által az ellensulyok nyertek helyt. A szerkezet alakja a hídépítészetben új és szerkesztésileg díszére válik a tekhnikai tudományoknak; kétségtelen, hogy fölépítése által Budapest egy nevezetességgel fog gazdagodni. Fő jelességei ezen szerkezetnek:
1. hogy a középső nyilas állványok nélkül szerelhető;
2. hogy a felső öv csak vonásra szolgál és ez által a dísztelen felső keresztkötések és oldalrácsok egészen mellőzhetők, mi a híd szépségét nagyban emeli;
3. hogy a főtartók rácsozata ritka és a kilátást nem zavarja.
Az arkhitektura feldíszítésében Pártos és Lechner műépítészek segédkeztek. E hídnak összes költsége csak 2.200,000 frt, s így általában is egyike a legolcsóbb tervezeteknek. A vasszerkezet összes súlya 4565 tonnányi lesz. "
(Forrás: Vasármapi Ujság, 1894. junius 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: A budapesti új Duna-hidak pályatervei : Eskütéri híd. Az első díj nyertese
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3247x899 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 399 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna