D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 101_200_Oldal_48_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Feszty Árpád A magyarok bejövetele czímű körképének vázlataiból
B e s o r o l á s i   c í m : Feszty Árpád A magyarok bejövetele czímű körképének vázlataiból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Zászlótartó
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Feszty
U t ó n é v : Árpád
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1914
V I A F I d : 67290605
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-11-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 19. sz. (1894. május 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : panorámakép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honfoglalás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Feszty Árpád (1856-1914)
V I A F I d : 67290605
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Feszty Árpád A magyarok bejövetele czímű körképének vázlataiból.
Zászlótartó.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kép nagyságára nézve tájékozásul szolgálhatnak a következő adatok : Magának a tulajdonképeni képnek magassága 15 méter, tehát akkora, mint egy háromemeletes ház, vagy mint egy kisebb falusi torony; hoszsza pedig 115 méter, minél fogva a kép terjedelme nem kevesebb, mint 1725 ΢ méter, vagyis mintegy másfél vékás terület, a mi szegény zsellér embernél egész kis birtok. Vászon több mint hétezer forint ára ment fel az óriás képre, festék pedig nem kevesebb, mint körülbelől tíz métermázsa!
De fogalmat nyújthat e kép rengeteg nagyságáról egyik mellék-rajzunk is, mely a kép festését ábrázolja. Látjuk itt, hogy egy toronymagasságú, nagy, fa alkotmányon állanak a dolgozó művészek, s az állvány emeletein elhelyezkedve festik az alakokat az óriási vászonra. A faalkotmány pedig körben futó vas síneken áll, melyeken a szükséghez képest idébb-odább lehet aztán mozdítani. Ha összehasonlítjuk az állványon levő művészek alakját, s az állvány magasságát a kép részleteivel, akkor eléggé világos fogalmat nyerünk a kép rendkívüli nagyságáról.
Másik képünk ugyanezen állványnak egy részét mutatja, a hol középütt maga a mester, Feszty Árpád áll, egy létra alsó fokára lépve. Az állvány mögötti középtéren a vezérek lovas csoportja, jobbra pedig az ökrös szekereken érkező előkelő hölgyek láthatók. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. május 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Feszty Árpád: Feszty Árpád A magyarok bejövetele czímű körképének vázlataiból : Magyar harczosok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1164x1717 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 399 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna