D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hernadbud1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hernádbüd
B e s o r o l á s i   c í m : Hernádbüd
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y e : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-12-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Észak-Magyarországi képeslapok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Hernádbüd
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], [ante 1945]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Szülőföldünk, Észak-Magyarország régi képeslapokon
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : református egyház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskolaépület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : harangláb
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hernádbűd
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Abaúj vármegye
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Utcza-részlet. Ref. templom a Husziták idejéből. Látkép.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hernádbűd a megye északkeleti részén, Encstől délre helyezkedik el. A falu első írásos említése egy 1246 körül íródott, többször átírt oklevélben található Byud alakban, de a határában feltárt neolit kori földvár bizonyítja, hogy itt már az őskorban megtelepedett az ember. A török uralom alatt lakossága jelentősen csökkent, a Rákóczi-szabadságharc után szintén elnéptelenedett, így az akkori földesúr Zemplénből telepített ide jobbágyokat. A település XIII. századi román stílusú református temploma műemlék. A templomkapu gótikus, az épület famennyezete és belső berendezése XVIII. századi. A falutól keletre találhatók a bronzkori földvár maradványai, ahol a régészek számos bronz- és vaskori leletre bukkantak ásatásaik során.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Abaúj vm.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1094x692 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer