D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hejokeresztur1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hejőkeresztúr
B e s o r o l á s i   c í m : Hejőkeresztúr
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gör. kath. templom és Hősök szobra
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y e : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-12-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 1898-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Postabélyegző dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Észak-Magyarországi képeslapok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Hejőkeresztúr
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], 1898 [?]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Szülőföldünk, Észak-Magyarország régi képeslapokon
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : görög katolikus egyház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékmű
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hejőkeresztúr
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Borsod vármegye
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gör. kath. templom. Hősök szobra.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hejőkeresztúr Miskolctól délnyugatra 15 km-re fekszik. A területén talált szkíta leletek azt igazolják, hogy már jóval a magyarok előtt is éltek itt emberek. Mai nevén a XV. századtól emlegetik a községet, amelyet egy XIII. századi oklevélben még Noszhadnak írták. 1240-ben itt táboroztak a Batu kán mongol-tatár seregei ellen gyülekező magyarok, IV. Béla király vezetésével. Ezen a síkságon zajlott a magyarok súlyos vereségével végződő muhi csata. A XVI. században a török elpusztította a községet, újjá kellett építeni. A községben a táj történetét szép gyűjtemény dokumentálja. A szkíta- és tatárjárás-kori emlékek mellett értékes fegyvergyűjtemény és a közelmúlt eseményeit megörökítő dokumentumok láthatók.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Borsod vm. 1873: Keresztúr, Hő-(Heő-)Keresztúr, 1904: Hejőkeresztúr.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1090x684 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer