D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 345_464_pix_Oldal_31_kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Aszfalt-bánya Valona mellett, Albániában
B e s o r o l á s i   c í m : Aszfalt-bánya Valona mellett, Albániában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Egy tárna bejárata
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Schleicher
U t ó n é v : Emil
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-08-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 61. évf. 21. sz. (1914. május 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Építőanyagok bányászata
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : aszfalt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bányászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : táró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : albánok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vlorë
G e o N a m e s I d : 3183719
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Albánia
G e o N a m e s I d : 783754
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Aszfalt-bánya Valona mellett, Albániában. - Schleicher Emil fölvételei.
Egy tárna bejárata.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Selenitza község apró, árnyas házikóival igen kedvező benyomást tesz az érkezőre. A faluban csupán a bányaigazgató s munkások lakóházai s néhány raktár található, mig a tulajdonképeni bányák a községtől mintegy negyedórányira lévő völgyben fekszenek.
A bitumen, mely a föld felszinétől alig 10-15 méternyire fekszik, leginkább masszív tömegekben, tisztán fordul elő. Csupán itt-ott tarkítja a hatalmas fekete tömeget egy-egy agyag vagy márga leülepedés. A bányászat tárók fúrásával elég primitiv módon történik. Némely táró bejárata csak egy vakondtúrásnak látszó lyuknak tetszik mig a jelentősebbek gerendázattal s keskeny iparvágánynyal is el vannak látva. A fejtés kézi erővel, csákánynyal történik.
A bányából kikerült darabos bitumen olvasztó kemenczébe jön, honnan megolvasztva, kerek vasformákba öntik s mint hengeralakú 25 kilogrammos darabok kerülnek elszállítás alá. Ez persze lóháton történik. Egy-egy ló 4 darabbal (100 kg.) megrakva, naponként kétszer teszi meg az utat Valonába s vissza, hol az aszfalt behajózás alá kerül. A társulat kénytelen ennek folytán nagyszámú lovat tartam, melyek a megerőltetés folytán nagy mértékben pusztulnak. E kedvezőtlen szállítási viszonyoknak tulajdonítandó, hogy daczára az alacsony termelési költségeknek (egy munkás 1 korona napibért kap), a bitumen igen megdrágulva kerül a piaczra. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1914. május 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schleicher Emil: Aszfalt-bánya Valona mellett, Albániában : Olvasztó kemenczék
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1299x1234 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna