D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_100_pix_Oldal_29_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "Szent István" Dreadnought vizrebocsátása Fiuméban
B e s o r o l á s i   c í m : Szent István Dreadnought vizrebocsátása Fiuméban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Mária Terézia főherczegnő Haus tengernagygyal a dísz-sátorban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1863-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-07-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 61. évf. 4. sz. (1914. január 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mária Terézia (Ausztria: főhercegnő) (1849-1919)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Haus, Anton (1851-1917)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : sátor
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : avatás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatahajó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fiume
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1914
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "Szent István" Dreadnought vizrebocsátása Fiuméban. - Jelfy Gyula fölvételei.
Mária Terézia főherczegnő Haus tengernagygyal a dísz-sátorban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az SMS Szent István az Osztrák-Magyar Monarchia egyik csatahajója volt az első világháború idején. A négy tagból álló Tegetthoff-osztály utolsó egységeként készült el, testvérhajói a Tegetthoff, a Viribus Unitis és a Prinz Eugen voltak. 1918. június 10-én a MAS 15 jelű olasz torpedókkal felszerelt motorcsónak torpedói süllyesztették el Premuda szigetének közelében mikor első bevetésének gyülekezőhelyére tartott.
Megépítésére a Ganz-Danubius hajógyár Magyarországhoz tartozó Fiumében lévő gyártelepe kapta a megbízást annak cserébe, hogy a magyar kormányzat elfogadja az 1910-11-es haditengerészeti költségvetést. A hajó ennek megfelelően az osztály egységei közül egyedüliként magyar nevet kapott. Az első magyar király utáni elnevezéséről személyesen maga Ferenc József döntött. Testvérhajóival együtt magas harcértékű, erős hajókként tartották őket számon és ezek voltak az első olyan szolgálatba állított dreadnought-mintájú csatahajók, melyek fő lövegtornyaiba három löveget helyeztek el, de ugyanakkor számos konstrukciós hibájuk is volt, főként a torpedóvédelem területén."
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: A "Szent István" Dreadnought vizrebocsátása Fiuméban: Mária Terézia főherczegnő, gróf Tisza István miniszterelnök, gróf Wickenburg István fiumei kormányzó, báró Harkányi János kereskedelmi miniszter és báró Burrián István a király személye kö
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1486x1213 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna