D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_100_pix_Oldal_07_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kábelfektetés a Balatonon
B e s o r o l á s i   c í m : Kábelfektetés a Balatonon
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A kábel fektetése a parton
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-07-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 61. évf. 1. sz. (1914. január 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Energetika, energiahordozók
A l t é m a k ö r : Villamosenergia ipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kábelfektetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : villamos energia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : villamosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Balaton
G e o N a m e s I d : 3055597
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1914
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kábelfektetés a Balatonon.
A kábel fektetése a parton.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A villamostelep, melynek feladatát a balatonmelléki községek világítása képezi, szükségessé tette, hogy a villamosság vezetésére kábelt fektessenek a Balaton fenekén. Maga a villamos-telep a tihanyi félsziget nyakán van elhelyezve, ott, a hol a tó legkeskenyebb. A telepen egy 600 és egy 1250 lóerős gőzturbina áll, melyek 5250 volt feszültségű forgóáramot szolgáltatnak. Az áramot vezető drótot a távolabb fekvő Marczaliba és Folgárdiba is elvezetik.
Ezt a nagy feszültségű áramot vezetik át a Balaton alatt a zalai partról a somogyira.
Legtermészetesebb eszköznek a kábel, a viz alatti vezeték kínálkozott. A pozsonyi kábelgyár különleges, háromvezetékü ólomkábeleket gyártott, melyeket kettős laposvashuzampánczéllal látott el.
A kábeleket nagy orsókon szállították Siófokra. Itt különleges hajókra raktak két-két kábelorsót. A hajókkal a Balatonföldvár mellett lévő szántódi révházhoz eveztek. Itt a kábelt 170 méter hosszan a parton, a földbe ásták le. A Balaton vize a széleken csak néhány ujjnyi mély, ezért a kábelt nem lehetett ott a viz fenekére fektetni. A hajóra egy gépezetet konstruáltak, mely a viz homokos fenekébe árkot szántott egy méter mélyen. Az árok addig vonul, míg a viz mélysége a másfél métert el nem éri, vagyis mintegy hatszáz méternyire a parttól. Mikor a kábeleket az ágyazásba belefektették, a kiszántott homokkal betemették a barázdát. A mélyebb vizben azonban a kábel a tó homokos és iszapos talaján fekszik. Egyébként nem is egy, hanem két kábelt fektettek le párhuzamosan, egymástól tizenöt méter távolságban. A kábeldarabok végeit a hajókon kötötték össze egy tehnikai vasszerkezettel. Azután búvárok vitték le az összekötőit kábelt. Mikor a tihanyi parthoz értek, 1035 méter hosszan ásták be a kábeleket közös árokba, melyben kettős téglasorral védik a vezetéket a külső sérülések ellen. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1914. január 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kábelfektetés a Balatonon: Kábel fektetése a hajóról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2566x1390 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna