D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_100_pix_Oldal_06_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A szarajevói Országos Múzeum
B e s o r o l á s i   c í m : Szarajevói Országos Múzeum
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Potiorek Oszkár lovassági tábornok az új épületek megtekintésére indul
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Mellette balra Rohonyi Gyula tartományi főnök-helyettes, jobbra Pazsik építész, a múzeum építője, előtte Hörman Konstantin a múzeum intendánsa
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-07-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 61. évf. 1. sz. (1914. január 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső teret ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : múzeum
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : udvar (telekrész)
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Potiorek, Oskar (1853-1933)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rohonyi Gyula (1852-1920)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hörmann, Kosta (1850-1921)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : látogatás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szarajevó
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szarajevói Országos Múzeum.
Potiorek Oszkár lovassági tábornok az új épületek megtekintésére indul.
Mellette balra Rohonyi Gyula tartományi főnök-helyettes, jobbra Pazsik építész, a múzeum építője, előtte Hörman Konstantin a múzeum intendánsa.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az egyszerű, nemes stílusban tartott épület-csoport két főhomlokzattal bir, és ennek megfelelőleg a Vasut-utczára nyiló, a nagy fogadócsarnokkal három részre tagolt és a Kállay-parkra néző főépületekből, továbbá a két főépület között emelkedő két pavilonból áll. Mindegyik épület alagsorra, magas földszintre és emeletre oszlik. Az egész épülettömb tudományos hivatásával egybehangzó komoly, nyugodt benyomást gyakorol a nézőre, művésziesen ízléses, gazdag kiképzése mellett is. A tágas udvaron füvészkertet fognak ültetni, egyik részében pedig bogumil sírköveket helyeztek el. A szépen díszített, kupolás fogadócsarnoktól balra az antropológiai és prehisztorikus gyűjtemények, jobboldalt a római és középkori gyűjtemények nyertek elhelyezést. A baloldali pavilonban az etnográfiai gyűjtemények keltenek meglepetést és csodálatot, lehetőleg hűen tükrözve vissza a régi és jelenlegi bosnyák-herczegovinai élet etnográfiai képét. A hátulsó főépületet a természetrajzi gyűjtemények foglalják el. A múzeumnak igazgatói és őrei élénk irodalmi működést is fejtenek ki és sok értékes tanulmányt és könyvet adtak ki. A jobboldali pavillonban van a 20,000 kötetes könyvtár és olvasóterem, a levéltár és az igazgatóság. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1913. január 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szarajevói Országos Múzeum : Potiorek lovassági tábornok az országos kormány feje kiséretével megszemléli a bogumil temetőt a múzeum udvarán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1630x1158 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna