D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarorszag_0325.jpg
C Í M 
F ő c í m : Cillei Ulrik pecsétje
B e s o r o l á s i   c í m : Cillei Ulrik pecsétje
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Fahrnbauer
U t ó n é v : J. G.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1841-1880
V I A F I d : 70681216
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-11-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-01-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : tárgy
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország története
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország története
S z e r z ő : Marczali Henrik
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1911
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : pecsét
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bélyegzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Cillei Ulrik (1406-1456)
V I A F I d : 18446798
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Cillei Ulrik pecsétje.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A hosszukás hatos karám által határolt pecsétmezőben angyal és két pánczélos vitéz által tartott három pajzs; a felső négyelt pajzs 1. és 4. mezejében három csillag, a 2. és 3. mezőben két-két pólya (a Cilleiek családi czímere); a pajzson két sisak, az első koronájából két haránt pólyával díszitett páros zárt sasszárny, a másodikéból strucztoll-bokréta emelkedik ki. A jobb alsó pajzsban Dalmáczia czímere: a három koronás leopárdfő; a pajzson koronás sisak, melynek oromdíszét szivekkel behintett páros zárt sasszárny képezi; a baloldali pajzs két harántvonallal hasitott három mezejében egy-egy sasszárny, a pajzson sisak, koronájából kiemelkedő páros zárt sasszárnynyal. A két vitéz között lánczra fűzött leopárd két első lábában mondatszalagot tart. A körirat: x Sigillum | udalriri x dei x gra(tia) x rilie x orte(m)burge x Segorie x q(ue) x (e)tc(etera) x romitisx an(n)o (a leopárd által tartott mondatszalagon folytatva:) (e)tc. mccccxliii."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/00800/00893/html/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fahrnbauer, J. G.: Hunyadi János pecsétje
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1561 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna