D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kompetenciarendszerek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kompetenciarendszerek, IKT, tudatos életvezetés lehetőségei
B e s o r o l á s i   c í m : Kompetenciarendszerek, IKT, tudatos életvezetés lehetőségei
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Habók
U t ó n é v : Lilla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-01-16
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kommunikáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : civilizáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanuló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Felkészülés a Neveléstudományi PhD szigorlatra
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Kompetenciarendszerek, kompetenciamodellek, kompetenciafejlesztés Az IKT felhasználása a nevelési-, oktatási módszerekben A tudatos életvezetés fejlesztési lehetőségei az intézményes oktatásban Digitális Állampolgárság ISTE, 2000 technológiai fogalmak, tevékenységek, műveletek,hatékony tanulási környezetek, menedzselés, módszerek és stratégiák, technológiai megoldások a hatékony értékelés érdekében, produktivitás és a professzionális gyakorlat érdekében kommunikáció és együttműködés, társadalmi, etikai, jogi apsektusból adódó tanulságok és következmények ISTE, 2008 tanulói kreativitás, tanulók tanulásának inspirálása, facilitálása, technológiával támogatott tanulási környezet, személyreszabott tanulási aktivitás, digitális kor munkájára és tanulására mutasson jó példát, digitális állampolgárság és felelősség, LLL - fejlessze szakmai gyakorlatát, digitális eszközök hatékony használatának bemutatása szűkebb és tágabb szakmai közösségeknek Ribble (2011): Digital Citizenship In Schools (Ábra: Lévai, 2013) Digitális Állampolgárság modell: Ribble (2008): Passport to Digital Citizenship Ribble; Bailey (2004): Monitoring Technology Misuse & Abuse Digitális Állampolgárság háromféle megközelítése: Digitális tevékenység és digitális kultúra hagyományos, offline környezetre gyakorolt hatása, pl. Mossberger - Tolbert - McNeal (2008) Párhuzamot állítva az offline és online környezet között, mindkettőben értelmezhető kompetenciarendszert állítva a középpontba, pl. Ribble (2011) Offline és online környezetet nem különálló, távoli világként kezelve az online tevékenységet és viselkedést a hétköznapi élet természetes részeként felfogva, pl. Ohler (2010) Pedagógus kompetenciák 2013 2014 Falus és munkacsoportja által megállapított tanárkompetenciák (Falus, 2006) 1. A tanulók személyiségének fejlesztése 2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 3. A szaktudományi, szaktárgyi és a tantervi tudás integrálása 4. A pedagógiai folyamat tervezése 5. A tanulás támogatása 6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése 7. A kommunikáció és a szakmai együttműködés 8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért (Shannon, 1945 alapján: Habók - Czirfusz, 2013) (Benczik V., 2001 és Ferrari, A., 2012 alapján Habók - Czirfusz, 2014) Varga K., 2014 Kép: theseersexplanation.com Európai referenciakeret (2006), Nemzeti Alaptanterv (2007, 2012) kulcskompetenciái: Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony, önálló tanulás Digitális kereskedelem Képek: https://digitalcitizenship-block3b.wikispaces.com/Digital+Commerce+(3) Digitális jog Kép: http://dogizmo.com/how-to-convince-your-parents-to-help-you-buy-something-online.html Digitális egészség Kép: https://nfsdigitalcitizenship.wikispaces.com/May+Digital+Health+and+Wellness Kép: https://dwightschool.wikispaces.com/Digital+Health+and+Wellness Kép: https://wiki.creativecommons.org/Sharing_Creative_Works (Bábosik, 2004 alapján) "Az a generáció, amely meg tudja tanulni 100 Pokémon nevét, tulajdonságát, ne tudná megtanulni a világ 101 országának nevét, fővárosát, lakosainak számát?" (Prensky, 2001) Kép: blog.studentadvisor.com Kép: http://mayhillsdochertymedia.com.au/tag/teaching-2/ Oktatási módszerek Előadás Kép: whyleadnow.com Irányított megbeszélés Munkáltató módszer Szervezési módok Egyéni munka Páros munka Kommunikáció támogatása Közös munka eszközei pl. Csoportmunka Frontális oktatás Hálózati munka
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balázsi Ildikó, Ostorics László: A digitális nemzedék olvasói profilja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 50
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 50
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet