D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : dokumentumtipusok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dokumentumtípusok
B e s o r o l á s i   c í m : Dokumentumtípusok
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Peresztegi
U t ó n é v : Erika
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-12
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-10-18
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szellemi tulajdon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : régészeti lelőhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : audiovizuális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : időszaki kiadvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kotta
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : DOKUMENTUM NYOMTATOTT DOKUMENTUMOK AUDIOVIZUÁLIS DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK KÖNYV SZÉPIRODALOM ISMERETTERJESZTŐ IRODALOM A dokumentum rögzített információt tartalmazó és az információ átadására szolgáló anyagi objektum. Formai jegyek: 48 oldalnál nagyobb terjedelmű, két fedőlapból, (kötéstábla),valamint gerincen összeerősített belső lapok ból áll, olvasható szöveget tartalmaz. IDŐSZAKI KIADVÁNY Időszaki kiadványnak nevezzük a folyamatosan rendszeresen megjelenő sajtótermékeket. Latin szóval periodika hírlap (napi, heti) folyóirat adattár évkönyv Formai elemei: fejléc, kolofon, ISSN-szám Dokumentumtípusok a rögzítés módja szerint KISNYOMTATVÁNY plakát prospektus képeslap SZŰK KÖRBEN PUBLIKÁLT DOKUMENTUM kutatási jelentés kézirat TÉRKÉP A Föld felszínét vagy annak egy részét kisebbítve, síkban ábrázoló rajz, nyomat. HANGDOKUMENTUMOK hanglemez hangkazetta hang- CD KÉPDOKUMENTUMOK fénykép mikrofilm diafilm HANG- ÉS KÉPDOKUMENTUMOK videokazetta DVD blue ray HELYI ELÉRÉSŰ DOKUMENTUMOK CD, DVD, CD-ROM pendrive winchester külső merevlemez TÁVOLI ELÉRÉSŰ DOKUMENTUMOK INTRANET INTERNET A könyv formai elemei: védőborító füllel: A könyv legfontosabb adatait, figyelemfelhívó illusztrációt, vonalkódot,ISBN számot, valamint a fülszöveget tartalmazza. kötéstábla : Hasonló mint a védőborító, fülszöveg nélkül. gerinc: A könyvtestet összefogó kötésrész és az azt borító szalag, amelyen a kötet szerzőjét, címét esetleg a kiadó emblémáját tüntetik fel. könyvtest: védőlap, előzéklap, címlap, a címlap hátoldala = verzó,kolofon, további oldalak A könyv tartalmi elemei: fülszöveg : A védőborító behajtott részein elhelyezett rövid tájékoztatás a könyvről, vagy annak szerzőjéről. tartalomjegyzék: A könyv elején vagy végén elhelyezett jegyzék, amely a könyv belső címeit és a megfelelő oldalszámot tünteti fel. bevezetés: Vázolhatja az írásmű célját, okát, tárgyát, felkeltheti a téma iránti érdeklődést,előkészíthet a mű megértését. előszó: A könyv főszövege elé írt rövid bevezetés, amelyben a szerző vagy a kiadó közli személyes mondandóját, köszönetet mond a mű létrehozásában segédkezőknek. utószó : A szerző, a kiadó, vagy más személy a művel kapcsolatos mondanivalóját adja elő. a mű szövege : Fejezetekre, alfejezetekre tagolódhat, melyeket gyakran számoznak is. Az eligazodást élőfejjel is segíthetik. illusztráció: A mű egészében elhelyezett kép, fénykép vagy egyéb grafikai ábrázolás. jegyzet: A jegyzetek lehetnek hivatkozások a szövegben felhasznált, esetleg szó szerint idézett irodalomra, vagy lehetnek különböző magyarázatok a jobb érthetőség érdekében. irodalomjegyzék: A mű írása során felhasznált munkák felsorolása a mű végén. További tájékozódási lehetőség azok számára, akik többet szeretnének tudni a témáról. mutatók: Betűrendes szójegyzékek, amelyek megkönnyítik a mű szövegében való eligazodást. Típusai: névmutató, tárgymutató, földrajzi mutató, időrendi mutató. melléklet: Azok a térképek, táblázatok, kisebb füzetek, kották, CD-k, stb., amelyek nincsenek a könyvbe fűzve, attól fizikailag elkülönülnek. KOTTA 1.1. Kézikönyvek: A kézikönyv az ismeretek vagy egy szakterület/tudományág egészét rendszerbe foglaló, módszeresen áttekintő, általában nagyobb terjedelmű kiadvány. Típusai: lexikonok, enciklopédiák, szótárak, adattárak, név- és címjegyzékek, statisztikák, kronológiák, jogszabálygyűjtemények. - Lexikon: betűrendes ismerettár. Szerkezete: a benne feldolgozott ismereteket a fogalmak, személyek, földrajzi és intézménynevek stb. betűrendjében tárgyalja. A fogalmat, személyt stb. megnevező első szó a címszó. A címszó után írja le a legfontosabb tudnivalókat. A címszó és a róla szóló ismertetés együttesen a szócikk. Segédeszközei: rövidítésjegyzék, élőfej ( az oldal tetején kiemelik az első és az utolsó címszót) előszó, használati útmutató Típusai: témája alapján: általános vagy szaklexikon terjedelme alapján: kislexikon, ha 4-nél több kötetes akkor nagylexikon - Szótár: szavak jelentését, értelmezését közlő betűrendes ismerettár. Szerkezete: a szavak jelentését, értelmezését a címszavak betűrendjében tárgyalja. Segédeszközei: rövidítésjegyzék, élőfej ( az oldal tetején kiemelik az első és az utolsó címszót) előszó, használati útmutató Típusai: témája alapján: általános vagy szakszótár terjedelme alapján: kis- és zsebszótár, középszótár, nagyszótár nyelv alapján: egynyelvű vagy többnyelvű szótár - Enciklopédia: A tudományok összességét, vagy egy szűkebb tudományterületet tárgyal szisztematikus, az adott tudományterület szerkezetének megfelelő elrendezésben. Szerkezete: az ismereteket logikai rendben, tartalmi összefüggéseiben tárgyalja Segédeszközei: tartalomjegyzék, névmutató tárgymutató Típusai: téma alapján: általános vagy szakenciklopédia terjedelme alapján: egy vagy többkötetes - Bibliográfiák: a különböző időszakban vagy szakterületen megjelent dokumentumokról tájékoztatnak azok leírásával. Biográfiák: az érintett alkotók életére és munkásságára vonatkozó adatokat tartalmazzák. Felhasznált és ajánlott irodalom Buda Attila: Könyvtári ismeretek kisszótára. Bp., Korona, 2000. 292 p. Farkas Csaba: Informatikai ismeretek a 9-10. évfolyam részére. Bp.,JOS, 2009. 224 p. Holczer József: Informatika szóbeli érettségi közép- és emelt szinten. Bp., JOS, 2008. 232 p. Homor Tivadar-Mészáros Antal: Az információ és az ember. Könyvtárhasználati ismeretek 13-18 éves tanulók számára. Szeged, Mozaik, 1999. 143 p. Rozgonyi-Borus Ferenc-Kokas Károly: Informatika középiskolásoknak. Számítástechnika és könyvtárhasználat. Szeged, Mozaik, 2003. 165-189 p. Könyvtárosok kézikönyve 1. köt. Szerk.: Horváth Tibor, Papp István, Budapest, Osiris Kiadó, 1999. 286 p. Dokumentumtípusok a rögzítés módja szerint hangos könyvek
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szűcs Roland: Magyar könyvpiac helyzete és kitörési pontja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 33
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : PDF dokumentum
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
H o s s z : 33 sec
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet