D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0698.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gladstone Vilmos (1809-1898)
B e s o r o l á s i   c í m : Gladstone Vilmos (1809-1898)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-27
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gladstone, William Ewart (1809-1898)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : liberális párt
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Anglia
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gladstone Vilmos (1809-1898).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A népoktatás (melyre az állam 1870 óta elhatározó befolyást nyert), a gyülekezés és a szólás szabadsága, a hírlapok rendkívüli elterjedése, az önképzés és magának a munkának már említett szervezése a munkások sorában az értelmességet annyira kifejlesztették, hogy azt a törvényhozásnak is észre kellett vennie. így történt, hogy az 1867. aug. 15-i törvény olyanoknak is megadta a szavazat jogát, akik a szegénydíjat megfizették s legalább 250 korona házbért fizettek. A választópolgárok száma ekként egyszerre 400.000-rel növekedett : felében a munkások sorából. Az 1884. dec. 15-i bill még 2 1/2, millióval növelte a választók és 670-ben állapította meg a képviselők számát. A demokrácia ezt a két diadalát, a chartisták régi vágyának teljesedését, a konzervatív Gladstonenak köszönhette.
Gladstone másik föladata az ír kérdés megoldása volt, ami első sorban a gazdasági föladatok közé tartozott.
Harmadik minisztériumának megalakításakor (1886.) Gladstone nyíltan sürgette a home-rulet s ápr. 8-án javaslatot tett az ír parlament megadására. Megbukott vele, de 1893. febr. 13-án (negyedik minisztériuma nevében) újra előterjesztette a home-rulet s megmondta, hogy Írországnak olyanforma helyzete lenne Angliával, mint Horvátországnak Magyarországgal szemben. A képviselőház 82 napi heves tárgyalás után javaslatát 1893. szept. 1. elfogadta, a felsőház azonban szept. 8-án elvetette."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13600/13664/pdf/13664_2.pdf)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "William Ewart Gladstone (Liverpool, Anglia, 1809. december 29. - Hawarden Castle, Wales, 1898. május 19.) angol liberális politikus, az Egyesült Királyság miniszterelnöke négy alkalommal (1868-1874, 1880-1885, 1886, 1892-1894).
Pályafutását tory képviselőként kezdte. A Liberális Párt (Liberal Party) egyik alapítója, 1867-től vezetője. Három évtizedig az ő és Disraeli rivalizálása határozta meg a brit politikai életet. Gladstone nevéhez fűződik a titkos szavazás bevezetése és a választójog kiszélesítése."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/William_Gladstone)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gladstone
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 764x1109 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna