D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0170.jpg
C Í M 
F ő c í m : Don Pedro Cálderon de la Barca (1600-1681)
B e s o r o l á s i   c í m : Don Pedro Cálderon de la Barca (1600-1681)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-07-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus világirodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Calderón de la Barca, Pedro (1600-1681)
V I A F I d : 73850932
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dráma
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Don Pedro Cálderon de la Barca (1600-1681).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 1600. január 17. - Madrid, 1681. május 25.) spanyol költő és drámaíró.
A jezsuitáknál nevelkedett, felsőbb tanulmányait Salamancában végezte, foglalkozott jogi és bölcseleti tudományokkal, később pedig a hadseregben szolgált. Már 20 éves korában egy költői versenyen díjjat nyert. IV. Fülöp, aki korán felismerte Calderón költői tehetségét, kegyeivel halmozta el őt és számára évdíjat rendelt. Calderón 1651-ben világi életet és papi rendbe lépett, hogy több idpt tudjon szentelni a drámaírásra. Nem azért írt, hogy örömöt szerezzen a nézőközönségnek, hanem felsőbb célok érdekében pl. morális problémákról, filozofikus gondolatmenetekről, szimbólumokról. 1653-ban Toledo káplánja, 1681-ben a Szent Péter egyesület főkáplánja lett.
Irodalmi sikereit az 1620-as években különböző költői versenyeken aratta. Ekkor írta első színpadi művét Szerelem, becsület és hatalom címmel. Calderón vallásos érzülete műveiben is kifejezésre jut, mivel fontos volt neki az, hogy tetszenek az egyháznak is. Műveinek szereplői zsidók, görögök, rómaiak, a középkor hősei, gallok, lengyelek. Mintegy 120 drámájának cselekménye rendkívül koncentrált, szigorú logika által vezérelt, egyetlen kimagasló drámai hős körül bonyolódik.
Hetven műve maradt ránk, amiknek különlegessége, hogy a királyi nyomdában nyomtatták az első kiadásokat, így kiváló minőségben gondosan megőrizték az utókor számára.
Kimagasló tragédiái: Az élet álom (1635), A csodatévő mágus (1637), Saját becsületének orvosa (1641), A zalameai bíró (1643) valamint a Huncut kísértet című komédia."
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Don Pedro Calderón de la Barca
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 686x896 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna