D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0089.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kálvin János (1590-1564)
B e s o r o l á s i   c í m : Kálvin János (1590-1564)
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Boyvin
U t ó n é v : René
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
1530?-1598
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-07-08
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-01-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Calvin, Jean (1509-1564)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : reformátor
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reformátor egyház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kálvin János (1590-1564)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Most, mint Sparta és Athén áldatlan viszályai után Thebai, Bern és Zürich mérkőzése után Genéve (Genf) tett kísérletet a hegemónia megszerzésére. 1541-ben Kálvin lett Genéve Epaminondasa, Farel annak Pelopidasa. Kálvin János (1509-64) francia volt s a párisi egyetemen ismerkedett meg Luther és Zwingli elveivel. Midőn az új hit párisi követői még I. Ferenc király palotájára is felragasztották a mise eltörlését követelő felhívást, Kálvin csak futással kerülhette el hat más társa sorsát, a megégetést. Bújdosása közben Baselben adta ki "A keresztény hit intézménye" (Institution de la religion chrétienne) című munkáját, amellyel nyelvben és vallásban egyaránt a franciák reformátora lett. Kimondotta, hogy az állam az erkölcsiség és a vallásosság ellenőre ; joga van megbírálni, ki él istenesen, ki nem ; beavatkozhatik tehát a lelkiismeret dolgába is. A kormányzat maga Istentől származik s a tisztviselők Isten helytartói; a polgári hatóság a legszentebb és legtiszteletreméltóbb intézmény. Az a kormányforma a legjobb, amelyikben többen együttesen kormányozván, egyik a másikat segíti, de szemmel is tartja, hogy, ha valamelyik nagyon magasra emelkednék, akkor ura és bírája lehessen a többi. Egyes alattvalók nem támadhatnak a király ellen, az alkotmányos hatóságoknak azonban ez nemcsak joga, de kötelessége is, mert különben galádul elárulnák a szabadságot. Más korlátja nincs a királyságnak. A nép egyáltalán ne foglalkozzék közügyekkel s feltétlenül engedelmeskedjék minden hatalomnak, még a zsarnokságnak is.
Kálvin nevéhez más politikai eszmények fűződnek azóta, hogy sok bolyongás után 1536 aug. 5-én Genéveben telepedett le, hol barátja, Farel Vilmos, a savoyai herceg helytartó-püspökének távozása után, nyíltan csatlakozott a reformációhoz (1536 május 21). Kálvin már az év végén kiadta az Institutio nyomán készített kátéját (melyet magyarra 1625-ben Molnár Albert fordított le). Ennek a szellemében a vidám (francia és olasz) város lakosságától azonnal a legszigorúbb életmódot követelte, sőt egyházi és politikai alkotmányát (hitvallását) 1537 júl. 29-én a városi közgyűléssel is elfogadtatta. ..."
(Forrás: http://mek.oszk.hu/13600/13664/pdf/13664_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kálvin János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 855x1122 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna