D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0013.jpg
C Í M 
F ő c í m : Columbus Kristóf visszaérkezése Európába
B e s o r o l á s i   c í m : Columbus Kristóf visszaérkezése Európába
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Egy 1493. évi firenzei olasz röpirat címlapján
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-06-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Columbus, Christophorus (1451-1506)
V I A F I d : 17231583
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : utazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hazaérkezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Európa
G e o N a m e s I d : 7729884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1493
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Columbus Kristóf visszaérkezése Európába. (Egy 1493. évi firenzei olasz röpirat címlapján.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Columbus dec. 6-án kötött ki Haitiban, mely őt Spanyolország déli részére emlékeztette, azért Espagnolának nevezte, s 39 matrózzal itt alapította Amerika első gyarmatát, Navidadot. 1493 Januárius 4-én hazaindult. Egyik hajója, a Pinta, a viharban elszakadt tőle s előbb vetődvén Spanyolország galíciai partjaira, spanyol parancsnoka, Pinzon Alonso (Alfonz) előbb is értesíthette a királyt jövetelükről. Ezért a spanyolok, nemzeti büszkeségből, inkább őt hajlandók Amerika fölfedezőjének tartani; a király parancsára azonban ismét csatlakoznia kellett Columbushoz és 1493 március 15-én együtt kötöttek ki Pálosban, honnan hónapok előtt oly kevés bizalommal indultak el."
(Forrás: http://mek.oszk.hu/13600/13664/pdf/13664_1.pdf)
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : La lettera dellisole che ha trouato nuouamente il Re dispagna.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : olasz
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ricardo, Balaca: Kolumbus fogadtatása Barcelonában a spanyol udvar által 1493-ban, mikor első útjáról visszaérkezett
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1103x1215 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna