D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szaz_ev_0350a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tetemre hívás
B e s o r o l á s i   c í m : Tetemre hívás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gyárfás Jenőtől
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Gyárfás
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1857-1925
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Száz év a magyar művészet történetéből
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Száz év a magyar művészet történetéből : 1800-1900 : festészet, szobrászat
S z e r z ő : Szana Tamás
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1901
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1883
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tetemre-hívás
Gyárfás Jenőtől.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gyárfás Jenő festő, grafikus. 1873-tól 77-ig a budapesti Mintarajziskolában tanult Székely Bertalan növendékeként, majd 77-től 80-ig a müncheni Képzőművészeti Akadémián folytatta tanulmányait W. Diez, Gabriel Max és Wagner Sándor irányításával. 1875-től budapesti képeslapokat illusztrált. Az első fog című képét a müncheni nemzetközi kiállításon mutatta be 1880-ban. Ugyancsak ez évben festette nagyszerű portréját, a Karlovszky Bertalan arcképét. Ezután hazatért szülővárosába, s itt készült el élete fő művével, az Arany-ballada alapján alkotott Tetemrehívással. 1881-ben a Műcsarnok tárlatán társulati nagydíjjal jutalmazták. Sikerei dacára sem itthon, sem Bécsben (ahol ugyancsak szerepelt tárlatokon) nem vették képeit. 1880-ban visszavonult Sepsiszentgyörgyre, ahol is rajztanárként működött, és főleg portrékat festett, például Kossuth Lajosról, Erzsébet királynőről és I. Ferenc Józsefről. Könyvillusztrátorként is dolgozott, e téren jeles műve az Osztrák Magyar Monarchia írásban és képben, valamint a Székely históriák. A Magyar Nemzeti Galériában számos műve megtalálható. (Forrás: kieselbach.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gyárfás Jenő: "Tetemre hívás"
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1527x1022 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn