D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : sirok_deli_olaszbastya_kulso_megmaradt_resze.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sirok, a vár déli un. Olasz-bástya megmaradt részei
B e s o r o l á s i   c í m : Sirok, a vár déli un. Olasz-bástya megmaradt részei
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Takk
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-12-15
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-12-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikimedia Commons-ba való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikimedia Commons
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikimedia Commons
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : GNU Free Documentation License
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : várrom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar történelem
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Sirok
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szabálytalan alaprajzú fellegvár két részre tagózódik alsó, és felső várra Az alsó vár A vár legrégibb, legősibb területe, amely keletkezése óta számos átalalkuláson ment át. Déli és északi sarkain egy-egy ötszög alakú un Olasz bástya helyezkedett el. A falakat ágyúlőrésekkel tagolták. A déli bástya melletti falak átlag vastagsága 2,20 -2, 50 m vastag, míg az északié 3,30 - 3,50 m. Jelenlegi formájában két kaputoronnyal ellátott bejárat helyezkedik itt el, a déli a főbejárat, míg az északnyugati bástya homlokfalánál egy másik kapu is épült, amely előtt egy kisebb méretű farkasszem helyezkedett el, nehezítve a bejárat megközelítését. Az alsóvár területén istálló céljaira használt épület maradványai fedezhetőek fel, amely részben a sziklába vályva, részben falazással készült. Az északi részben pedig faházak álhattak, amelyeknek a cölöprúd helyei ma is megtalálhatóak. A vár érdekessége a bejárat mellett, és alatt elhelyezkedő gabona tároló terme, amelynek beöntő nyílásai és ajtajai ma is jó felismerhetőek. Illetve a vár ivókutja jelenleg is látható. Az alsó várból a kb 10-12 méterrel magasabban fekvő felső várba egy sziklába vésett meredek, 10 méter hosszú, 2 méter széles gyalogút vezetett, egy kisméretű kaputorony védelmében állva. Felső vár A felső várhoz vezető gyalogút három részre osztódott, és osztódik ma is. A középső rész a felső várba vezet, a két szélső út pedig a vár alatt körbehúzódó alagútba torkollik, amely valószínű aknafolyosó lehetett, rajta kívülről alig észrevehető lőrések, és ajtók voltak. A felső vár is alapjában véve két részre tagózódik, bár a felső vár udvarát jelenleg is magasan törmelék borítja. A téglalap alaprajzú terület sarkait Ó-olasz rendszerű, 18 x 18 méteres feltehetően több emelet magas bástyák védték, ágyúlőrésekkel. Délkeleti oldalán elhelyezkedő ma is látogatható helyiséget a hagyomány "Mulatónak" nevezi. Míg az északi falak alatt húzódó alagút ma is látható, járható. A felső vár várfalai átlag 1,5 m vastagok, és az északi, falu felőli oldalon még 25-30 méteres függőleges magasságot elérő természetes védelem, meredek sziklafal is védte várban állomásozókat.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Siroki vár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3261x2101 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Szabados Dorottya
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer