D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0705_0824_pix_Oldal_02_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fotografálás a tenger mélyében
B e s o r o l á s i   c í m : Fotografálás a tenger mélyében
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Williamson
U t ó n é v : John Ernest
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1881-1966
V I A F I d : 73424010
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-06-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 36. sz. (1913. szeptember 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tengerfenék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fotóművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri hal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kamera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mozgókép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1913
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fotografálás a tenger mélyében.
A hajó, a melyről a fotografáló szerkezetet a vizbe eresztik. Hal-legelő a tenger fenekén. A víz alá eresztett cső, végén a fotografaló kamarával, mely előtt a mélységet fényszóró világítja meg. Mozgókép: apró halak megrohanják a fonálon vízbe dobott csalétket. A kamara, melyben a mozgóképeket készítik. Egy amerikai lap egyik száma, melyet a vízbe sülyesztettek és ott lefotografálták. E. Williamson, a mint leereszkedik a tengerbe fotografálni. Egy oszlopnak víz alatti része, melyet tönkretettek a tenger férgei.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A legújabb, tenger alatt mozgó képeket készítő szerkezet angol találmány, E. Williamson mérnök műve és a norfolki partok közelében már gyűjti is a felvételeket, hogy aztán szétküldje filmjeit a művelt világ minden részébe. A szerkezet nagyarányú, de egyszerű. Az erre a czélra szolgáló bárka, vagy gőzhajó egy hosszú, széles, vízmentes csövet bocsát le a vízbe, a cső pedig egy nagy kamrában végződik, a melynek erős üvegablaka van. Ezen az üvegablakon át történnek a felvételek, a melyekhez, mint az egyik képen látható, elegendő egy ember, miután ez a vízbe merülés előtt mindent elkészít magának Mihelyt a fotográfus a helyén van, a hajóról lánczokon hatalmas fényszóró telepet bocsátanak le, a mely a fényképező gép előtt száz és száz méterre megvilágítja a vizet és láthatóvá teszi a gép számára még a kisebb élőlényeket is.
Nagyobb mélységekben a tenger vize nemcsak csendes, de egyúttal majdnem olyan átlátszó is, mint a levegő, a megvilágított rész fényképei ennélfogva tiszták, szépek. Minthogy a hajóról leeresztett vastag csőben levegő van, a lent dolgozó fotográfusnak nincs szüksége búváröltözetre és nem szenved a búvárok elháríthatlan csapásától: a rendkívüli légnyomástól sem. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1913. szeptember 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fényképezés a tenger fenekén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2592x3019 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna