D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0582_0704_pix_Oldal_27_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gödri Ferencz sepsiszentgyörgyi polgármester temetése
B e s o r o l á s i   c í m : Gödri Ferencz sepsiszentgyörgyi polgármester temetése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A koporsót a városi tisztviselők és képviselőtestületi tagok viszik az ősi vártemplom bástyafala alatt levő családi sírboltba
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-06-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 32. sz. (1913. augusztus 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pillanatfelvétel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetési menet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gödri Ferenc (1862-1913)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : polgármester
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Sepsiszentgyörgy
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1894
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gödri Ferencz sepsiszentgyörgyi polgármester temetése, a koporsót a városi tisztviselők és képviselőtestületi tagok viszik az ősi vártemplom bástyafala alatt levő családi sírboltba.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ifj. Gödri Ferenc (Sepsiszentgyörgy, 1862. október 3.-1913. július 5.), politikus, címerfestő.
Tizennyolc évig volt Sepsiszentgyörgy polgármestere: Császár Bálint korábbi városvezető halálát követően, 1895. június 20-án foglalta el a polgármesteri széket, és 1913. július 5-én bekövetkezett korai haláláig volt a város odaadó, megbecsült irányítója. Célja egy modern, a civilizáció minden vívmányával ellátott város kiépítése és létrehozása volt. Polgármesteri tevékenységét, munkásságát a nagybetűs haladás jellemezte: rendezte és újjáépítette a várost. Mandátuma alatt leteszik a kétemeletes városi Bérpalota alapkövét a Kossuth téren, amely megépítését 1897 októberének elején be is fejezik. Nevéhez számos utca rendezése, szabályozása, csatornázása, új hidak építése fűződik. A dohánygyár létesítési jogának megszerzése 1897-ben és a több mint egymillió koronába került épületcsoport felépítésének befejezése 1908-ban (a munkálatok 1901-ben kezdődtek) is az ő érdeme.
Emellett meg kell említeni többek között az 1899. január 14-én az első székely (Erdélyben a harmadik) állandó színpad ünnepélyes megnyitását (a színház létrehozásának gondolata 1894-ben vetődött fel), a vízvezeték kiépítését 1899. március 15-e és 1899. szeptember közepe között a "Szendrei-patak" forrásától a Debren-tetőig.
Nevéhez fűződik a római katolikus templom kibővítése 1901-1902 között, az állami elemi fiú és leányiskola megalapítása (1904-1905 között), az új közvágóhíd létesítése, melyet 1905. szeptember 23-án adtak át, az állandó méntelep létesítése Szépmezőn, a villanyvilágítás bevezetése 1908. május 4-én (200 izzó, 4 ívlámpa és magánvilágítás).
A Szemerja városrész vagyoni egyesítése az anyavárossal 1911-ben, történik, ugyanakkor kezdik el a Székely Nemzeti Múzeum építését - mindezen megvalósítások ifj. Gödri Ferenc polgármestersége alatt történtek."
(Forrás: https://hu.wikibooks.org/wiki/Heraldikai_lexikon/G%C3%B6dri_Ferenc)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gödri Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1663x2083 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna