D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0345_0464_pix_Oldal_03_kep_0001c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Délfrancziaország római emlékei
B e s o r o l á s i   c í m : Délfrancziaország római emlékei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Maison Carrée Nimesben
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-05-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 18. sz. (1913. május 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Nîmes
G e o N a m e s I d : 2990363
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Római emlékek Nimesben.
A Maison Carrée Nimesben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szelídebb megnyilatkozása a római szellemnek az ugyancsak Nimesben fenmaradt, enyhe méreteivel és intim architektúrájával mégis rendkívül imponáló templom, mely ma a Maison Carrée nevet viseli. Egyike a legszebbeknek a rómaiak ránk hagyott építészeti alkotásai között, méltó párja a paestumi Neptunus-templomnak. Ennél mindenesetre jóval kisebb: hossza körülbelül 26 méter, szélesség 13 méter. Oszlopai korinthosi oszlopok és hét méter magasak. Homlokzatúnak szobormüvei is méltán híresek. A dekoráló művész nagy gonddal és teljes határozottsággal készítette el a reliefeket s művészi módon tudta érvényre juttatni a fő vonalakat s az árnyékok játéka kedvesen harmonizál a figurák rajzával.
A Maison Carrée egy nagyobb épületcsoportba tartozott, melyből azonban nem sok maradt fenn. Bizonyos, hogy egy nagyobb tér befejezését alkotta s így szépsége jobban érvényesülhetett, mint ma, mikor modern és rút házak veszik körül csaknem minden oldalról. A törmelékek felírásából arra lehet következtetni, hogy virágárusok boltjai vették körül. Az egyik reliefen például ez a felírás olvasható: (talán czégtáblája volt egy virágos boltnak. Non vendo ni amantibus coronas, csak szerelmeseknek árulok bokrétát. A kimért, jogi alapon nyugvó, megszokott római felírások közt jól esik ily kedves, poetikus mondatot találni, mely régi tavaszok enyészetét juttatja az ember eszébe.
Az archaeolognsok sokáig nem tudták megállapítani a Maison Carrée keletkezésének időpontját, valamint rendeltetését sem. Ma az az álláspont uralkodik, hogy templom volt, még pedig Caius és Lucius Agrippa tiszteletére állított templom. Ezek a nagy Agrippának, az actiumi gyöztesnek és Júliának fiai voltak, vagy is Augusztus császár unokái. Érdekes, hogy jöttek erre rá. A templom homlokzatán elég mély lyukak láthatók, melyek a templom feliratául szolgáló érczbetűket erősítették a falhoz. Egy betűt legfölebb 3-4 szeg tartott s így nem volt könnyű elfogadható szöveget kiolvasni a nyilasokból. Egy franczia archaeologusnak azonban sikerült, még a XVIII. században. ... "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1913. május 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Római emlékek Nimesben : Az Aréna kívülről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1244x866 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna