D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0101_0220_pix_Oldal_56_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Andrássy Dénes temetése Krasznahorkán
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Andrássy Dénes temetése Krasznahorkán
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A gyászmenet Krasznahorka-Váralja főutczáján
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1944
V I A F I d : 7678311
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-04-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 11. sz. (1913. március 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Andrássy Dénes (1835-1913)
V I A F I d : 26855039
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : temetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetési menet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1913
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Krasznahorka
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Andrássy Dénes temetése Krasznahorkán. - Balogh Rudolf fölvételei.
A gyászmenet Krasznahorka-Váralja főutczáján.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Andrássy Dénes Krasznahorkahosszúréten született 1835. november 19-én gróf Andrássy György és Königsegg-Aulendorfi Franciska grófnő második gyermekeként. Gyermekkorát és ifjúságának korai éveit a várhosszúréti kastélyban töltötte, magánúton végzett tanulmányokat Várhosszúréten és Sárréten. Az 1848-49-es szabadságharc után a család gyakran költözött. Már ifjú korában lázadozott konzervatív szellemű családja nevelési elvei ellen. Szívesen töltötte idejét a cselédek társaságában, a falubeli fiúkkal játszott, emellett rajzolt és festett is. Bonnban végzett jogi tanulmányakat, majd 1856-től rövid ideig a bécsi kancellária fogalmazójaként dolgozott. Magánúton végzett tanulmányai után a kancelláriához került fogalmazóként. Az 1860-as években Bécs folytatott tanulmányokat, itt szeretett bele a polgári származású Hablawetz Franciskába. 1866. április 6-án Pisában megházasodtak össze, ezért Andrássy apja kitagadta fiát a családi örökségből. A házaspár ekkor eldöntötte, hogy nem tér vissza Magyarországra. Andrássy Dénes visszavonult a közélettől, Grazban és Döblingben élt feleségével. Ismert műpártoló volt, 1896-ban a kiváló tehetségű fiatal festők számára ösztöndíj alapítványt hozott létre. Magyarországon elsőként hozott létre 1898-ban egy 256 000 koronás alapítványt, amely a saját uradalmi tisztikarának nyugdíjalapítványaként szolgált. Felesége, Hablawetz Franciska halála után (1902. október 26.) Münchenből hazaszállított képeiből Krasznahorkahosszúréten megalapította a Franciska-ereklyemúzeumot. Jótékonysági és kulturális intézményeket támogatott. Az MTA igazgató tanácsa tagjává (1906), a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnökévé választotta. 1908-9-ben egy önálló, szecessziós stílusú, felső világítással és vízgőzfűtéssel felszerelt épületet emeltetett Krasznahorkaváralján a kép- és szoborgyűjteménye számára. Ebben a gyűjteményben Böcklin, Albert Keller, Fritz von Uhde és Franz Stuck művei is megtalálhatóak voltak. A képtár anyagát végrendeletében a budapesti Szépművészeti Múzeumra hagyta. 1913. március 8-án, 9 órakor temették el neje mellé temették a mauzóleumba.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: Gróf Andrássy Dénes temetése Krasznahorkán : A halottas kocsi a kassai országúton
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: Gróf Andrássy Dénes temetése Krasznahorkán : Latin zsoltárokat éneklő hárskúti parasztleányok énekkara a temetési menetben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2588x1900 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna