D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_596_pix_Page_17_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Margitszigetről
B e s o r o l á s i   c í m : Margitszigetről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Óriás kőrisfa a víztorony mellett
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1944
V I A F I d : 7678311
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-02-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 59. évf. 26. sz. (1912. junius 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kőris
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Margit-sziget
G e o N a m e s I d : 3048434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Margitszigeten. - Balogh Rudolf fölvételei.
Óriás kőrisfa a víztorony mellett.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egy másik történetileg nevezetes fája a szigetnek Arany János fekete kőrisfája (Fraxinus excelsior). A sziget belsejében végig húzódó nagy rétség közepén áll szabadon, fölül csaknem szabályosan gömbölyű koronájával. E szép fa egészséges, erős növésű törzse 3*70 méter kerülettel bir és 2*50 méter magas, négy főágra oszlik, a melyek szabályosan ágaznak szét. Két hatalmas ága csaknem a földig hajlik szép lombsátort alkotva. A korona átmérője 26 méter: magassága pedig a korona átmérőjével arányban áll.
Arany János rendkívül kedvelte ezt a fát és alatta szeretett volna dolgozni. Magyar György főkertész csinált is neki alkalmas helyet a fa alatt, de nem vezetett hozzá külön utat. Ezzel akarta megakadályozni, hogy a nagy költőt a fa alatt háborgassák. A túlságosan aggályoskodó és lelkiismeretes Arany azonban nem akart kiváltságokat elfogadni s a gyepen keresztül járni; így azután az innen nem messze álló tölgyfa-csoportot választotta ki, a honnan a remek kőrisfát jól lehet látni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1905. augusztus 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Óriás fák a Margit-szigeten : Arany János kedvencz kőrisfája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1725x1216 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna