D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 349_476_pix_Page_38_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Parkszanatórium
B e s o r o l á s i   c í m : Parkszanatórium
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : IV-ik számú műtőterem
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-02-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 59. évf. 21. sz. (1912. május 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Gyógyturizmus
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Sebészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szanatórium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műtő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 6. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Parkszanatórium.
IV-ik számú műtőterem.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Amikor a Park Szanatóriumról van szó, tudni kell, hogy ez az új intézmény egy rohamos fejlődésnek az új állomása. Még egy-két éve, hogy a Liget Szanatórium r.-t. megépítette a Liget Szanatóriumot, amely mint diagnosztikai és diétás intézet Dr. Jakab László igazgató-főorvos vezetésével kivívta az egész orvosi világ osztatlan elismerését. Buzgó társa volt felesége, dr. Rácz Hanna, ismert nevű orvosnőnk. Ennek a sikernek révén kelt életre hamarosan az új terv s a törzsintézet szomszédságában, vele szerves összefüggésben megnyílt a Park Szanatórium, mint sebészeti és urológiai intézet, az új és biztos sikernek fényes perspektívájával. Alig egy óv alatt készült el a technikailag igen komplikált épület s tegnapra perfekt befejezéssel mutatkozott be Komor Marczell és Jakab Dezső építészek nagy művészi ízléssel és gyakorlati szempontból kifogástalanul megtervezett alkotása.
De a berendezés elouja, valóságos szenzácziója fenn a 111-ik emeleten az operácziók birodalma. Az egész palotában minden ragyogó, a márványlépcső vakító, de ez a kétfelől szimmetrikusan elhelyezett négy műtőterem, az ő fehérségében és nikkel-fényességében felülmúl minden lehető tisztaságot és ragyogást. Nem félelmetes, hanem felemelően megnyugtató hely ez. Tökéletes itt minden! A sterilizáló-helyiségek gőzdezinfektorai, a világítás az operálótermekben pedig mesterien van megoldva. Ritka látványosság az egész. Dr. Milkó Vilmos főorvos méltán büszke is erre a gazdagságra. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1912. május 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Parkszanatórium: Homlokzat a Városliget felől
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Parkszanatórium: Betegszoba
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 891x674 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna